Förordning (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil

SFS nr
1978:679
Departement/myndighet
Civildepartementet LPL
Utfärdad
1978-09-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:155
Upphävd
1991-06-01

1 § Denna förordning gäller

1. den som innehar eller uppehåller tjänst som distriktsveterinär,

2. sådan veterinär i besiktningsveterinärorganisationen, som inte
uppehåller fast tjänst,

3. annan veterinär än tjänsteveterinär som tar del i arbete som avses i
5 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

2 § Vid tjänsteresor med egen bil lämnas resekostnadsersättning med 170
öre per kilometer. Kilometerersättningen höjs med 5 öre för varje
passagerare som tar del i eller som på annat sätt berörs av
förrättningen.

Vid resor för förrättningsbesök hos djurägare jämkas ersättningsbeloppet
till närmaste krontal. Om det slutar på 50 öre, jämkas det därvid till
närmast högre krontal. Förordning (1989:720).

3 § Med egen bil avses bil som ägs av veterinären eller av någon som
varken föranlett förrättningen eller annars berörs av den.