Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

SFS nr
1978:69
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1978-02-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1326
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:290

Allmänna bestämmelser

1 § Till staten skall enligt denna lag erläggas försäljningsskatt på
motorfordon. Lag (1994:1789).

2 § Beteckningar som används i denna lag har samma betydelse
som i fordonskungörelsen (1972:595) och i
bilregisterkungörelsen (1972:599).

I fråga om fordon, som är inrättat för drift med elektricitet
från batterier, skall vid beräkning av tjänstevikten avdrag
göras för vikten av batterierna och de särskilda anordningar
som fogar samman battericellerna. Lag (1998:290).

3 § har upphävts genom lag (1994:1789).

Skatteplikt

4 § Försäljningsskatt tas ut för fordon som registreras i
bilregistret och som är

1. buss med en totalvikt av högst 3 500 kilogram,

2. lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kilogram,

3. motorcykel.

Fordon som enligt bilregistret är av en årsmodell som är
trettio år eller äldre är inte skattepliktiga.
Lag (1998:290).

Skattskyldighet

5 § Skattskyldig är

1. tillverkaren, för skattepliktigt motorfordon som yrkesmässigt
tillverkas inom landet,

2. importör som har registrerats enligt 6 § andra stycket, för
skattepliktigt motorfordon som förs in till landet,

3. ägaren, för skattepliktigt motorfordon som tillverkas inom landet
av annan tillverkare än som avses i 1, för skattepliktigt
motorfordon som förs in i landet på annat sätt än som avses i 2, för
fordon som efter ändring har blivit skattepliktigt, och för
motorfordon som från att ha använts på sådant sätt att
motorfordonet varit undantaget från registrering i bilregistret i
stället används så att det blir registreringspliktigt. Lag (1994:1789).

6 § Tillverkare som avses i 5 § 1 skall vara registrerad som
skattskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad tillverkare).

Importör som inför skattepliktiga motorfordon för yrkesmässig
försäljning till återförsäljare kan, om verksamheten är av större
omfattning registreras som skattskyldig hos
beskattningsmyndigheten (registrerad importör). Lag (1994:1789).

7 § Skattskyldigheten inträder när fordonet första gången införs
i bilregistret eller, om fordonet samtidigt avställts, då avställningen
upphör.

För icke skattepliktiga fordon som ändras till skattepliktiga fordon
inträder skattskyldighet när fordonet tas upp i bilregistret som
fordon av skattepliktigt slag, eller om det samtidigt avställs, då
avställningen upphör. Lag (1994:1789).

Skattesats

8 § Skatten tas ut, för buss med en totalvikt av högst 3 500
kilogram och för lastbil med skåpkarosseri och en totalvikt av
högst 3 500 kilogram med 6 kronor 47 öre per kilogram
tjänstevikt samt för annan lastbil med en totalvikt av högst 3
500 kilogram med 4 043 kronor. Skatten beräknas till helt
tiotal kronor så att överskjutande krontal bortfaller.

Skatten tas ut för motorcykel med 1 354 kronor om tjänstevikten
inte överstiger 75 kilogram, med 1 779 kronor om tjänstevikten
är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 729 kronor om
tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210
kilogram, samt i annat fall med 4 528 kronor.

Skatten tas inte ut för lastbilar och bussar som är inrättade
för drift med elektricitet från batterier i fordonet om
skattskyldigheten inträder under perioden den 1 oktober 1998-
den 31 december 2000. Lag (1998:290).

8 a § För fordon som anges i 8 § tas skatten för år 1998 ut
med de i den paragrafen angivna beloppen. För tiden efter
utgången av år 1998 skall skatten på de fordon som anges i 8 §
tas ut med de i paragrafen angivna beloppen, omräknade enligt
andra stycket.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall
skatten tas ut med belopp som efter en årlig omräkning
motsvarar de i 8 § angivna skattebeloppen, multiplicerade med
det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet
mellan prisläget i oktober månad året närmast före det år
beräkningen avser och prisläget i oktober 1997.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.
Lag (1998:290).

Beslut om skatt, m. m.

9 § Försäljningsskatt beslutas genom automatisk databehandling på
grundval av uppgifter i bilregistret.

Skatten skall för skattskyldig som avses i 5 § 1 och 2 betalas senast
inom en månad efter utgången av den månad skattskyldigheten
inträder och för skattskyldig som avses i 5 § 3 senast tre veckor efter
skattskyldighetens inträde.

Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om
skatt enligt första stycket. Lag (1994:1789).

10 § har upphävts genom lag (1984:159).

11 § har upphävts genom lag (1986:260).

Återbetalning av skatt, m.m.

12 § Den skattskyldige kan återfå skatt som han betalat för ett
motorfordon vars försäljning har förorsakat den skattskyldige
förlust på grund av bristande betalning från köpare som är
yrkesmässig återförsäljare av motorfordon.

Återbetalning av skatt kan endast göras med belopp som svarar mot
så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av fordonets
försäljningspris.

Fråga om återbetalning prövas av beskattningsmyndigheten på
ansökan av den skattskyldige. Lag (1994:1789).

13 § Kompensation för betald försäljningsskatt kan erhållas, om
fordonet förvärvats av

1. utländsk beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller sådan
internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall,

2. medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska
beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i
Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller
stadigvarande bosatta här i landet.

Kompensation kan även erhållas för försäljningsskatt om fordonet
förvärvats av en medlemsstats ombud vid en internationell
organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation,
om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat
eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige träffat
sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket
mervärdesskattelagen (1994:200).

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald
försäljningsskatt.

Kompensation skall återbetalas om fordonet inom två år från
förvärvet överlåts till någon som inte omfattas av reglerna för
kompensation. Vad som nu sagts gäller inte, om fordonet överlåts på
grund av att ägaren avlidit och inte heller, om fordonet överlåts på
grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, om denne innehaft
fordonet minst sex månader. Lag (1996:1321).

14 § har upphävts genom lag (1988:357).

Särskilda bestämmelser

15 § Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis
från skyldighet att erlägga skatt för motorfordon som efter ändring
har blivit skattepliktigt, om skattskyldigheten inträder senare än
tre år efter det att fordonet första gången fördes in i bilregistret
och försäljningsskatten kan anses oskäligt stor i förhållande till
fordonets värde. Lag (1993:471).

16 § Beskattningsmyndigheten får medge befrielse från
skyldighet att betala försäljningsskatt för fordon som

1. ägs av någon som flyttar in till Sverige utan att förut ha haft
hemvist här, eller som återvänder hit efter att ha vistats utomlands
under minst ett år,

2. prövas inte överstiga ägarens eller hans hushålls behov, och

3. under minst ett år innan ägaren flyttat in eller återvänt till
Sverige har tillhört honom och därvid begagnats i utlandet av
honom eller medlem av hans hushåll.

Om ägaren, inom tre år innan han flyttar in eller återvänder hit, har
befriats från försäljningsskatt för ett annat fordon av motsvarande
slag på sätt som här avses skall befrielse enligt första stycket inte
medges. Lag (1994:1789).

16 a § Om fordon, för vilket befrielse från försäljningsskatt har
medgivits enligt 16 §, överlåts tidigare än ett år efter den tidpunkt
som anges i 7 § första stycket, skall den som har medgivits
skattebefrielse utan dröjsmål anmäla detta till
beskattningsmyndigheten och betala försäljningsskatten i enlighet
med beskattningsmyndighetens beslut. Lag (1994:1789).

17 § Beskattningsmyndighetens beslut enligt 13, 15, 16 och
16 a §§ överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (1994:1789).

18 § Om skattskyldighet föreligger enligt 5 § 3, får fordonet inte
användas, om försäljningsskatten inte har betalats inom den tid
som har bestämts enligt denna lag och anstånd med betalningen
inte har lämnats.

Om det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten medge att
ett visst fordon får användas utan hinder av första stycket.

Om ett fordon används i strid mot första stycket döms ägaren till
penningböter.

Om ägaren visar att han gjort vad som kan begäras av honom för
att hindra att fordonet användes, är han fri från ansvar.

Bestämmelsen i tredje stycket gäller även föraren, om han kände till
att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte när fordonet
provkörs vid besiktning eller inspektion enligt 35 §
fordonskungörelsen (1972:595). Lag (1994:1789).

19 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:159).

Övergångsbestämmelser

1978:69

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978 då lagen (1956:545) om
omsättningsskatt på motorfordon skall upphöra att gälla.

I samband med ikraftträdandet iakttages följande.

2. Utan hinder av 4 § utgår försäljningsskatt när fordon som enligt den
upphävda lagen ej har varit skattepliktigt, efter ändring tages upp i
bilregistret efter utgången av mars månad 1978 som fordon av sådant slag
som enligt den nya lagen är skattepliktigt.

1988:357

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

2. Den upphävda 13 § gäller fortfarande i fråga om beslut om
skattebefrielse enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen
(1973:601) i detta lagrums lydelse före den 1 oktober 1988.

3. Den upphävda 14 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har
meddelats enligt den upphävda 13 §.

4. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande i fråga om beslut som
har meddelats enligt den upphävda 13 §.

1991:608

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

2. För fordon med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1992 eller tidigare
års modell tillämpas de äldre bestämmelserna till och med utgången av
december 1992.

3. För fordon med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1994 eller tidigare
års modell tillämpas de äldre bestämmelserna till och med utgången av
mars 1994.

4. Vid tillämpning av 8 § i dess nya lydelse skall fordon som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1992 eller tidigare
års modell anses tillhöra miljöklass 3. Lag (1993:1514).

1993:471

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut enligt 15 § som
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av
Riksskatteverket enligt 15 § skall dock ges in till Skattemyndigheten
i Dalarnas län. Lag (1996:963).

1994:1789

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande när skattskyldigheten för
ett fordon enligt dessa föreskrifter inträtt före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter tillämpas även på sådana fordon som
registrerats före ikraftträdandet, men för vilka skattskyldigheten
enligt 7 § första stycket i de äldre föreskrifterna ännu inte inträtt.

1995:915

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § och 8 § tredje stycket
den 1 juli 1996 och i övrigt den 1 januari 1996.

2. För personbilar, lastbilar och bussar som är inrättade för drift
med elektricitet från batterier i fordonet skall inte
försäljningsskatt tas ut för tiden till och med den 31 december 1997.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (1995:1640).

1996:537

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996.

2. Ändringarna i 4 § första stycket 1 och 8 § 1 träder dock i kraft
den 1 augusti 1996.

3. De nya lydelserna av 4 § första stycket 1 och 8 § 1 skall
tillämpas om skattskyldighet inträtt efter den 10 juni 1996.

4. I övrigt gäller äldre föreskrifter i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandena. Lag (1996:833).

1996:1321

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser
gäller i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före
ikraftträdandet.

1996:1410

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

1998:290

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Den nya lydelsen av 8 § tredje stycket tillämpas dock för
tid från och med den 1 januari 1998.

2000:1326

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Försäljningsskatt skall dock inte tas ut om skattskyldighet
inträtt efter den 19 september 2000. Lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter och lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. skall tillämpas
beträffande den upphävda lagen.