Förordning (1978:706) om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret;

SFS nr
1978:706
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-10-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:84
Upphävd
1992-04-01

1 § Länsstyrelse skall bedriva sin verksamhet inom det ekonomiska
försvaret så att behovet av förnödenheter och tjänster som är av vikt
för totalförsvaret eller folkförsörjningen kan tillgodoses vid krig
eller krigsfara eller under andra utomordentliga förhållanden.

2 § Länsstyrelse skall skaffa sig kännedom om och följa utvecklingen
av

1. näringslivet inom länet,

2. förbrukningen av och tillgången på förnödenheter och tjänster som
är av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen,

3. andra förhållanden av betydelse för länsstyrelsens verksamhet inom
det ekonomiska försvaret.

3 § Hos länsstyrelse skall finnas beredskapsverk med bl.a.
åtgärdskalendrar, översikter och planer rörande det ekonomiska
försvaret.

Översikterna och planerna skall främst avse

1. livsmedel,

2. beklädnad m.m.,

3. energi,

4. andra varor och tjänster som är av vikt för totalförsvaret eller
folkförsörjningen,

5. transporter,

6. arbetskraft,

7. förbruknings- och prisreglering,

8. betalningsförmedling och penningförsörjning,

9. undanförsel och förstöring.

Översikterna och planerna skall grundas på dels uppgifter från
centrala, regionala och lokala myndigheter, dels kompletterande
undersökningar som länsstyrelsen utför i samverkan med civila och
militära myndigheter, näringslivsorganisationer och företag inom
länet.

4 § Bestämmelser om infordrande av uppgifter m.m. finns i lagen
(1948:390) om skyldighet för näringsidkare m.fl. att biträda vid
planläggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap och i
kungörelsen (1948:391) om tillämpningen av samma lag.

5 § Länsstyrelse skall lämna överstyrelsen för civil beredskap, statens
jordbruksverk och vederbörande civilbefälhavare underlag för planeringen
av det ekonomiska försvaret och vid behov föreslå ändringar i
planeringen. Förordning (1991:1214).

6 § Överstyrelsen för civil beredskap och statens jordbruksverk, varje
myndighet inom sitt ansvarsområde, meddelar efter samråd med berörda
civila och militära myndigheter de föreskrifter som länsstyrelse skall
iaktta för sin verksamhet inom det ekonomiska försvaret. Förordning
(1991:1214).