Förordning (1978:707) om 1975 års TIR-konvention

SFS nr
1978:707
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-10-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1114
Upphävd
1988-01-01

1 § Tullkonventionen den 14 november 1975 om internationell transport
av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) skall lända till
efterrättelse för Sveriges del.

1 a § Generaltullstyrelsen får föreskriva att sådana ändringar i
bilagorna till TIR-konventionen, som enligt artikel 60 skall
anses antagna, skall gälla i Sverige. Förordning (1987:36).

2 § Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt bilaga 3
eller del II av bilaga 7 till konventionen prövas av riksprovplats som
har utsetts enligt förordningen (1977:608) om provning enligt lagen
(1974:896) om riksprovplatser m. m. Prövningen skall ske efter samråd
med distriktstullkammaren, gränstullkammaren eller tullkammaren.
Sådant samråd behöver dock inte ske i fråga om prövning som avser
förnyelse av tidigare lämnat godkännande. Om det blir nödvändigt på
grund av olyckshändelse att göra omlastning till ett icke godkänt
fordon eller en icke godkänd container, får frågan om medgivande
enligt bilaga 1 till fortsatt transport i fordonet eller containern
prövas av den myndighet som trafiksäkerhetsverket bestämmer efter
samråd med generaltullstyrelsen. Förordning (1985:171).

3 § Svenska åkeriförbundet får utfärda TIR-carneter och uppträda som
garant i enlighet med bestämmelserna i 1975 års TIR-konvention, under
villkor att förbundet tecknar försäkring, som är godkänd av
generaltullstyrelsen, för de förpliktelser som förbundet åtager sig i
egenskap av garant. Styrelsen bestämmer det högsta belopp per
TIR-carnet som kan krävas från förbundet på grundval av bestämmelserna
i konventionen. Förordning (1979:64).

4 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas, såvitt avser fråga om godkännande av fordon eller containrar
av statens trafiksäkerhetsverk efter samråd med generaltullstyrelsen
samt i övrigt av generaltullstyrelsen.