Förordning (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden

SFS nr
1978:738
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1978-11-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:913
Upphävd
1988-09-01

Beslut om avstående av arv enligt 5 § lagen (1928:281) om allmänna
arvsfonden får fattas av kammarkollegiet när någon har ansökt om att
egendom skall avstås och värdet av egendomen enligt bouppteckningen inte
överstiger 500 000 kronor.

Om det i ett ärende om avstående av arv som tillfallit allmänna
arvsfonden uppkommer fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, skall
kammarkollegiet med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för
avgörande. Förordning (1984:539).