Förordning (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen;

SFS nr
1978:748
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:814
Upphävd
1993-07-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådan högskoleutbildning
på musiklärarlinjen som Värmlands läns landstingskommun anordnar i
Arvika enligt avtal den 25 april 1978 mellan staten och
landstingskommunen.

2 § Landstingskommunens utbildningsnämnd är lokal styrelse för
utbildningen. En linjenämnd och en rektor skall finnas för utbildningen.
Förordning (1992:720).

3 § Utbildningsnämnden skall fullgöra de uppgifter som anges i 22 kap. 2
§ först a stycket 1–6 och 8–11 högskoleförordningen (1977:263).

Utbildningsnämnden skall dessutom årligen till regeringen lämna underlag
för planering i fråga om utbildningen under det redovisningsår som
börjar under påföljande år. Förordning (1992:720).

4 § För linjenämnden gäller vad som föreskrivs om sådan nämnd i 22 kap.
högskoleförordningen (1977:263). Föreskrifterna i 22 kap. 4 § andra
stycket, 5 § och 9 § 3 gäller dock ej.

Linjenämnden skall lämna utbildningsnämnden underlag för plan för
fördelning och användning av de för utbildningen anvisade resurserna.
Förordning (1992:720).

5 § För utbildningen gäller i tillämpliga delar föreskrifterna i 2, 3
och 5-7 kap. högskoleförordningen (1977:263). Vad som föreskrivs i
högskoleförordningen om högskoleenhet skall därvid avse utbildningen i
Arvika. I stället för 2 kap. 6 § gäller att läsårets och terminernas
förläggning skall fastställas av utbildningsnämnden.

6 § Om statsbidrag till utbildningen finns bestämmelser i avtalet mellan
staten och landstingskommunen.

7 § Ett beslut som har meddelats av en lokal myndighet enligt denna
förordning e ller föreskrift som avses där överklagas hos
Överklagandenämnden för högskolan. Förordning (1992:720).

Övergångsbestämmelser

1992:720

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och
som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden
för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldr e
bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där
tiden för överklagande inte har gått ut vid ikraftträdandet.

I fråga om beslut som har meddelats av Universitets- och högskoleämbetet
före ikraftträdandet men för vilka överklagandetiden inte har gått ut
vid ikraftträdandet gäller gamla bestämmelser.