Förordning (1978:753) med instruktion för bostadsstyrelsens bostadssociala råd

SFS nr
1978:753
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1978-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:590
Upphävd
1988-07-01

1 § Bostadsstyrelsens bostadssociala råd har till uppgift att bistå
styrelsen i frågor som rör boendemiljö och boendeservice, utvärdering
av bostadsbyggandet från miljömässiga och bostadssociala synpunkter
samt initiering av utredningsoch forskningsarbete inom det
bostadssociala området och boendemiljöområdet.

Rådet skall dessutom följa utvecklingen vad gäller metoder för
kommunal planering av bostadsförsörjningen från miljömässiga och
bostadssociala utgångspunkter.

2 § Rådet består av generaldirektören i bostadsstyrelsen, som är
rådets ordförande, och elva andra ledamöter. Vid förhinder för
generaldirektören fungerar som ordförande den som generaldirektören
utser bland verkets tjänstemän.

3 § I rådet skall ingå företrädare för var och en av följande
myndigheter, nämligen socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, statens
invandrarverk, statens råd för byggnadsforskning och statens planverk.
Därjämte skall tillfälle beredas Svenska kommunförbundet, Sveriges
allmännyttiga bostadsföretag, Sveriges fastighetsägareförbund och
Hyresgästernas riksförbund att ha var sin företrädare i rådet.

Återstående två ledamöter skall företräda kommuner.

4 § Andra ledamöter av rådet än ordföranden utses av bostadsstyrelsen
för en tid av högst tre år. Företrädare som avses i 3 § första stycket
utses efter samråd med vederbörande myndighet eller organisation.