Lag (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker

SFS nr
1978:763
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1001
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:851

1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring som avser
alkoholdrycker och som vänder sig till konsumenter.

Med alkoholdrycker förstås spritdrycker, vin, starköl och öl i den
betydelse dessa beteckningar har i alkohollagen (1994:1738).
Lag (1994:1740).

2 § Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av
alkohol skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av
alkoholdrycker. Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan
marknadsföringsåtgärd inte får företas som är påträngande eller
uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker får inte
användas kommersiella annonser i ljudradio- eller TV-program. Detta
gäller även för sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av
radio- och TV-lagen (1996:844).

Vid marknadsföring av spritdrycker, vin eller starköl får inte
användas kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra
skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig och som med
avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska
skrifter. Detta gäller dock inte i fråga om skrifter som
tillhandahålls endast på försäljningsställen för sådana drycker.
Lag (1996:851).

3 § En handling som strider mot 2 § skall vid tillämpningen av 4, 14
och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot
konsumenter. En handling som strider mot 2 § andra stycket kan
medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 §§
marknadsföringslagen. Lag (1996:851).

4 § Om förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder finns
bestämmelser i alkohollagen (1994:1738). Lag (1994:1740).

5 § Regeringen får med avseende på främmande stat bestämma att
följande skall gälla.

Vid marknadsföring av alkoholdrycker får inte användas oriktiga
eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna
direkt eller indirekt anges vara frambragda eller tillverkade i den
främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten.
Detta gäller även om det äkta ursprunget anges eller om beteckningen
används bara i översättning eller är åtföljd av uttryck som “art”,
“sort”, “typ”, “kopia” eller liknande uttryck.

En handling som strider mot andra stycket skall vid tillämpning av
marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot
konsumenter. Lag (1995:453).