Lag (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror;

SFS nr
1978:764
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1978-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:581
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1360

1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring som avser tobaksvaror
och som vänder sig till konsumenter.

2 § Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak
skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av tobaksvara.
Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd
inte får företas som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar
till bruk av tobak.

Vid marknadsföring av tobaksvara får inte användas kommersiell annons i
ljudradio- eller televisionsprogram. Detta gäller även för sådana
televisionssändningar som omfattas av lagen (1992:1356) om
satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten och som kan
tas emot endast i något annat land som är bundet av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Lag (1992:1360).

3 § Användes vid marknadsföring av tobaksvara kommersiell annons i
periodisk skrift eller i annan skrift på vilken tryckfrihetsförordningen
är tillämplig och som med avseende på ordningen för dess utgivning är
jämförbar med periodisk skrift, skall annonsen återge sådan varningstext
och innehållsdeklaration som enligt lagen (1975:1154) om varningstext
och innehållsdeklaration på tobaksvaror skall finnas på varans
förpackning. Har flera varningstexter fastställts för varan, skall minst
en av dem återges. Vid upprepad annonsering skall de olika
varningstexterna användas omväxlande och såvitt möjligt i lika stor
omfattning.

Varningstext och innehållsdeklaration skall i annonsen framträda tydligt
och återges i ändamålsenlig form.

4 § Handling som strider mot 2 eller 3 § skall vid tillämpning av
marknadsföringslagen (1975:1418) anses vara otillbörlig mot konsumenter.