Förordning (1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar

SFS nr
1978:779
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1439
Upphävd
1994-01-01

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas vissa föreskrifter om sådant material
som omfattas av lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud-
och bildupptagningar.

2 § I förordningen förstås med pliktexemplar, skrift, dagstidning,
fonogram, videogram och kombinerat material detsamma som i lagen
(1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud och bildupptagningar.

Med spelfilm förstås i förordningen sådan film av vilken enligt 12 §
lagen om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar ett
pliktexemplar skall lämnas till arkivet för ljud och bild.

Överlämnande av pliktexemplar

3 § Pliktexemplar skall lämnas på ett betryggande sätt.

Varje försändelse med pliktexemplar bör vara åtföljd av en förteckning
över det material som ingår i försändelsen. Förteckningen skall vara
underskriven samt avges i två exemplar. Det ena exemplaret skall
återställas med anteckning om att materialet har mottagits.

Om kombinerat material ingår i en försändelse, skall detta särskilt
anges i förteckningen.

4 § Pliktexemplar av tryckt dagstidning skall lämnas enligt följande.

5 § När ett pliktexemplar av en spelfilm lämnas till arkivet för ljud
och bild skall arkivet snarast möjligt göra en kopia på videoband.
Pliktexemplaret skall därefter sändas tillbaka på ett betryggande sätt.

I stället för pliktexemplar av spelfilm får efter överenskommelse med
arkivet lämnas en godtagbar kopia av filmen på videoband.

av pliktexemplar

6 § Skrifter och kombinerat material som har lämnats till kungl.
biblioteket utgör nationalexemplar och skall bevaras för framtiden. I
fråga om tryckt dagstidning gäller vad nu sagts dock bara det ena av de
två exemplar som lämnas till biblioteket.

Skrifter och kombinerat material som har lämnats till biblioteket vid
universitetet i Lund utgör nationella reservexemplar och skall bevaras
för framtiden.

Skrifter som har lämnats till biblioteken vid universiteten i Stockholm,
Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå bevaras enligt föreskrifter som
meddelas av styrelsen för respektive universitet.

7 § När en upptagning av ljudradio- eller televisionsprogram har läm
nats till arkivet för ljud och bild, skall arkivet för varje program
avgöra om det skall bevaras. En upptagning av sådant program som saknar
dokumentariskt värde får inte ingå i arkivets samlingar, om inte
rättighetshavarna har medgett detta.

Förvaring av pliktexemplar

8 § Nationalexemplar och nationella reservexemplar samt ljud- och
bildupptagningar som bevaras hos arkivet för ljud och bild skall
förvaras på sådant sätt att de inte är tillgängliga för obehöriga.

Framställning av exemplar hos arkivet för ljud och bild

9 § Exemplar för forskningsändamål får framställas bara på begäran av
den som har styrkt att han behöver exemplaret för pågående eller
planerad forskning.

Sådant exemplar får bevaras i arkivet även sedan det har utnyttjats av
beställaren. Detta gäller dock inte exemplar av sådan spelfilm som är
upphovsrättsligt skyddad.

10 § Framställning av exemplar av beredskapsskäl får ske bara om det med
hänsyn till verkets art och övriga omständigheter kan anses påkallat att
förvara ett exemplar av verket på annat ställe än i arkivets lokaler.

Exemplar av sådan spelfilm som är upphovsrättsligt skyddad får dock inte
framställas med stöd av första stycket.

11 § Framställning av exemplar från skyddssynpunkt får ske om det finns
risk för att en upptagning förstörs på grund av användningen i arkivet
eller egenskaperna hos det material på vilket upptagningen har gjorts.

12 § Framställning av exemplar i annat fall än som avses i 9-11 §§ får
ske bara efter medgivande av samtliga innehavare av upphovsrätt eller
annan rätt till det verk eller den prestation av vilken upptagning har
bevarats.

Tillhandahållande av pliktexemplar

13 § Skrift som förvaras hos kungl. biblioteket hålls tillgänglig i
bibliotekets lokaler i den utsträckning biblioteket bestämmer. Detsamma
skall gälla kombinerat material, om inte biblioteket finner särskilda
skäl föranleda annat.

14 § Skrift och kombinerat material som förvaras hos biblioteket vid
universitetet i Lund hålls tillgängligt enligt föreskrifter som
meddelas av styrelsen för universitetet i samråd med kungl.biblioteket
och delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning.
Förordning (1979:481).

15 § Skrift som har lämnats till biblioteken vid universiteten i
Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå hålls tillgänglig
enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen för den högskoleenhet där
skriften förvaras. Styrelsen skall inhämta förslag till dessa
föreskrifter eller ändring i dem från ledningen för biblioteket.

16 § Sådan ljud- och bildupptagning som förvaras hos arkivet för ljud
och bild hålls tillgänglig i arkivets lokaler genom att spelas upp för
den som önskar ta del av upptagningen för forskningsändamål. Exemplar av
sådan spelfilm som är upphovsrättsligt skyddad får inte hållas
tillgängligt förrän tidigast sex månader från den dag då filmen första
gången visades offentligt i Sverige.

Exemplar av andra ljud- och bildupptagningar än upphovsrättsligt
skyddade filmverk får efter prövning i varje särskilt fall hållas
tillgängligt på motsvarande sätt på institution utanför arkivet. Efter
utnyttjandet skall exemplaret lämnas tillbaka till arkivet.

Hemlån av ljud- och bildupptagning som förvaras hos arkivet eller som
har lämnats ut till institution får inte ske. Förordning (1979:843).

17 § Ljud- och bildupptagningar bör hållas tillgängliga i kopia.

18 § Arkiv och institution samt, i fråga om nationalexemplar och
nationella reservexemplar, bibliotek skall på lämpligt sätt tillse att
tillhandahållande sker för forskningsändamål.

19 § Arkivet för ljud och bild skall tillse att den som tar del av
material hos arkivet inte utan tillstånd av arkivet framställer exemplar
av materialet eller del av detta. Sådant tillstånd får i fråga om
upphovsrättsligt skyddade filmverk inte lämnas utan samtliga
rättighetshavares medgivande. Arkivet skall kontrollera att olovlig
kopiering inte sker.

20 § När en kopia lämnas ut av arkivet för ljud och bild skall arkivet
upplysa mottagaren om innebörden av tillämplig upphovsrättslig
lagstiftning och om påföljden för olovlig kopiering eller användning av
utlämnat material.

Övriga föreskrifter

21 § Föreläggande att vid vite fullgöra skyldighet att lämna
pliktexemplar meddelas av kungl. biblioteket i fråga om skrifter och
kombinerat material och av arkivet för ljud och bild i fråga om ljud-
och bildupptagningar.

Föreläggande av kungl. biblioteket kan även avse skyldighet att lämna
pliktexemplar till de övriga bibliotek dit överlämnande i varje särskilt
fall skall ske.

22 § Undantag från skyldighet att lämna pliktexemplar får medges av
kungl. biblioteket i fråga om skrifter och kombinerat material och av
arkivet för ljud och bild i fråga om ljud- och bildupptagningar.

Register över pliktexemplar av videogram

20 a § Av de skriftliga uppgifter som enligt 17 § lagen om pliktexemplar
av skrifter och ljud- och bildupptagningar skall åtfölja pliktexemplar
av videogram, skall framgå om våldsinslag förekommer och i så fall om de
är omfattande eller grova. Vidare skall anges för vilka åldersgrupper
videogrammet är avsett.

Arkivet för ljud och bild får meddela ytterligare föreskrifter om vad
uppgifterna skall innehålla. Förordning (1990:993).

Övriga föreskrifter

21 § Föreläggande att vid vite fullgöra skyldighet att lämna
pliktexemplar meddelas av kungl. biblioteket i fråga om skrifter och
kombinerat material och av arkivet för ljud och bild i fråga om ljud-
och bildupptagningar.

Föreläggande av kungl. biblioteket kan även avse skyldighet att lämna
pliktexemplar till de övriga bibliotek dit överlämnande i varje särskilt
fall skall ske.

22 § Undantag från skyldighet att lämna pliktexemplar får medges av
kungl. biblioteket i fråga om skrifter och kombinerat material och av
arkivet för ljud och bild i fråga om ljud- och bildupptagningar.

23 § Ytterligare föreskrifter om bevarande och tillhandahållande av
pliktexemplar av ljud- och bildupptagningar meddelas av arkivet för ljud
och bild.

24 § Talan mot beslut av bibliotek eller arkivet för ljud och bild i
fråga om avlämnande av pliktexemplar eller tillhandahållande av bevarat
material förs hos kammarrätten genom besvär.