Försäkringsinspektionens kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1978:797
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-12-15

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor from den
1 januari 1979 skall ökas enligt följande:

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr
SFS 1973:216 och 217).

1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:218).

1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta
ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5% (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 januari 1979.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som
fastställts före den 1 januari 1979 samt livräntor enligt lagen som
genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats
före nämnda dag.