Förordning (1978:798) om tillämpning av en konvention den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet

SFS nr
1978:798
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1978-11-23

Den konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
som har undertecknats den 30 mars 1978 jämte protokoll till
konventionen samt en samma dag undertecknad överenskommelse om
tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket
från och med den 1 januari 1979. Kungörelsen den 13 juni 1969 (nr 375)
om tillämpning av en mellan Sverige och Jugoslavien sluten konvention
rörande social trygghet skall samtidigt upphöra att gälla.

Konventionen, protokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas
denna förordning i svensk och serbokroatisk text som bilagor 1-3.

Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall
riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.