Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

SFS nr
1978:800
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1978-02-22

1 § Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller
annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild
utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som
klart utpekar viss person.

Vad i första stycket sägs om näringsidkare gäller även anställd hos
näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar.

2 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § skall
dömas till böter.

I fråga om medverkan till sådan gärning tillämpas 23 kap. 4 och 5 §§
brottsbalken.

3 § Den som bryter mot 1 § eller medverkar till sådan handling skall
utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Sker
det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning utgå också för
annan skada. Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas
hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent
ekonomisk betydelse.

Den som har arbetstagare i sin tjänst är skyldig att utge ersättning
enligt första stycket i anledning av handling som arbetstagaren företar
i tjänsten. Arbetstagare är ersättningsskyldig för sådan handling endast
i den mån synnerliga skäl föreligger.

4 § Vid överträdelse av 1 § kan rätten, på yrkande av den vars namn
eller bild har utnyttjats, efter vad som är skäligt till förebyggande av
fortsatt missbruk förordna, att hjälpmedel som har använts vid
handlingen eller framställning som finns på vara, förpackning,
reklamtryck eller dylikt skall ändras eller att egendomen skall
förstöras eller mot lösen utlämnas till den vars namn eller bild har
utnyttjats.

5 § Brott som avses i 2 § får åtalas av åklagare endast om målsägande
angiver brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

6 § Den som har brutit mot 1 § eller medverkat till sådan handling eller
är ersättningsskyldig enligt 3 § andra stycket kan i mål enligt denna
lag, på yrkande av den vars namn eller bild har utnyttjats, efter
omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera
tidningar av dom i målet.