Förordning (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk

SFS nr
1978:813
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1580
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verkstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens arbetsgivarverk.

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet dels för förhandlingar i och
samordning av frågor som rör reglering av förhållandet mellan offentlig
arbetsgivare och arbetstagare såvitt gäller anställnings- eller
arbetsvillkor som fastställs under medverkan av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer, dels för arbetsgivarpolitiken inom
statsförvaltningen.

Om verkets uppgifter som företrädare för staten och för vissa icke-
statliga arbetsgivare föreskrivs närmare i särskilda bestämmelser.

2 a § har upphävts genom förordning (1987:616).

3 § Det åligger verket särskilt att

1. samordna formerna för de statliga myndigheternas verksamhet i frågor
om förhandlingar och information enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet,

2. inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter i frågor som rör
förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten
och samordna sådana föreskrifter som meddelas av någon annan statlig
myndighet och som har giltighet utanför den myndigheten,

3. inom sitt verksamhetsområde hålla kontakt med statliga myndigheter
och svara för sådan information, rådgivning och utbildning som
myndigheterna behöver i sin egenskap av arbetsgivare,

4. i arbetstvister företräda staten som arbetsgivare i enlighet med vad
som föreskrivs särskilt,

5. följa förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt samt vid behov
samarbeta i lämpliga former med motsvarande kommunala och enskilda
organ. Förordning (1984:788).

4 § Verket skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
kollektivavtal som verket har slutit och som rör arbetstagare hos
staten.

Verket skall på begäran av statliga myndigheter avge yttrande om
tillämpningen av kollektivavtal som någon annan statlig myndighet än
verket har slutit.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även när verket
eller annan statlig myndighet på annat sätt än genom kollektivavtal
enhetligt reglerar anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare
hos staten. Förordning (1984:788).

5 § Verket får lämna över till andra statliga myndigheter att handlägga
frågor som ankommer på verket. Förordning (1984:106).

Finansiering

5 a § För medverkan i förhandlingsarbete för postverket, statens
järnvägar, televerket, luftfartsverket, statens vattenfallsverk,
domänverket och affärsverket FFV skall arbetsgivarverket uppbära
ersättning från myndigheten i fråga.

Arbetsgivarverket skall också, om det inte finns särskilda skäl mot det,
uppbära ersättning för sådant biträde åt icke statliga arbetsgivare som
grundar sig på något annat än en lag eller ett särskilt beslut av
riksdagen. Förordning (1985:605).

Organisation

6 § Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören
samt högst 18 andra ledamöter som regeringen utser särskilt. Bland
ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott med de uppgifter som
styrelsen bestämmer. Förordning (1986:1268).

7 § Styrelsen utser förhandlingsdelegationer för olika sektorer av
verksamhetsområdet till det antal och med de uppgifter som styrelsen
bestämmer. Förordning (1986:1268).

8 § Generaldirektören är chef för verket.

När generaldirektören har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av
den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1985:605).

9 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av
behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. förhandlingsfrågor och andra arbetsgivarpolitiska frågor av
principiell natur eller större ekonomisk betydelse,

2. frågor om avbrytande av förhandling om slutande av kollektivavtal,

3. frågor om lockout eller annan stridsåtgärd,

4. viktigare författningsfrågor,

5. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer,

6. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

7. frågor om skiljande från någon annan anställning än provanställning
eller om skiljande från ett uppdrag eller om disciplinansvar,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, såvitt gäller arbets-
eller uppdragstagare hos verket,

8. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

Frågor om samverkansförhandlingar eller information enligt 2 a § avgörs
inte i något fall av styrelsen. Förordning (1986:1268).

11 § har upphävts genom förordning (1986:1268).

12 § Styrelsen är beslutför, när minst hälften av ledamöterna, däribland
ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören, är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:1268).

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden eller vice
ordföranden och generaldirektören.

Kan ett ärende inte lämpligen avgöras på det sätt som anges i första
stycket, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör.

Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1268).

14 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören eller rör uppsägning av
kollektivavtal får de avgöras av annan tjänsteman hos verket i den
omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.
Förordning (1986:1268).

15 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller
ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får
inte heller vidtas utan hans medgivande. Vad som nu har sagts gäller
även vid ledighet på generaldirektörstjänsten till dess regeringen
bestämmer annat.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

En enhetschef får närvara när ett ärende som hör till hans enhet
föredras av någon annan. Förordning (1986:1268).

17 § har upphävts genom förordning (1986:1268).

18 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
verket.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Generaldirektören och förhandlingschefen förordnas av regeringen
för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år.
Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för samma tid.

Övriga tjänster i lägst N 26–N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket. Utöver vad som sägs i 9 §
anställningsförordningen (1965:601) gäller att tjänster som
förhandlingssekreterare, pressekreterare eller sekreterare får
tillsättas utan att de har kungjorts lediga till ansökan. Förordning
(1986:1268).

Överklaganden

21 § Verkets beslut i fråga som enligt avtal skall avgöras av
arbetsgivaren får inte överklagas. Förordning (1986:1268).

Tjänstemans bisysslor

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om tjänst som regeringen tillsätter,
dock inte i fråga om generaldirektören. Förordning (1985:605).

Övergångsbestämmelser

1985:605

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985, då förordningen
(1976:1065) med instruktion för statens förhandlingsråd skall upphöra
att gälla. Vad regeringen i förordningar eller särskilda beslut har
föreskrivit om förhandlingsrådet skall i stället avse arbetsgivarverket.

1987:616

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 1 juni 1978 om
behörighet att träffa vissa kollektivavtal, m. m.

I ärenden där förhandling eller information har påbörjats hos
arbetsgivarverket före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser
tillämpas.