Förordning (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.

SFS nr
1978:829
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1978-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1743
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning är föranledd av medbestämmandeavtalet den 5
oktober 1978 för det icke-statliga lärarområdet (MBA-L) och
medbestämmandeavtalet den 17 oktober 1979 för vissa arbetstagare vid
folkhögskola (MBA-Fh). Den gäller, med de undantag som framgår av 2
och 3 §§, vissa frågor hos statlig myndighet som rör förhållandet
mellan staten och sådana arbetstagare som innehar statligt reglerade
anställningar som skolledare eller lärare hos kommun eller
landstingskommun eller som rektorer eller lärare vid folkhögskola med
kommunal, landstingskommunal eller enskild huvudman. Förordning
(1979:1095).

2 § Förordningen gäller inte, om Sverige kommer i krig eller om rege
ringen förordnar om beredskapstillstånd eller inkallar värnpliktiga
till tjänstgöring med stöd av 27 § 2 mom. eller 28 § 1 mom.
värnpliktslagen (1941:967).

Förordningen gäller inte heller frågor, som rör planläggningen för
totalförsvarets verksamhet i krig.

3 § Förordningen tillämpas inte på handläggning av ärende hos
riksdagen eller regeringen.

4 § Utövande av medbestämmande enligt denna förordning får inte kränka
den politiska demokratin.

5 § Vid tillämpningen av denna förordning avses med

central arbetstagarorganisation Centralorganisationen SACO/SR,
Statsanställdas förbund eller TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S),

lokal arbetstagarorganisation sådan del av central
arbetstagarorganisation som denna bestämmer -dock lägst förbund eller
motsvarande- och varom berörd myndighet skriftligen har underrättats,

central förhandling förhandling mellan statens arbetsgivarverk och
central arbetstagarorganisation,

lokal förhandling förhandling mellan annan statlig myndighet än
statens arbetsgivarverk och lokal arbetstagarorganisation,

centralt kollektivavtal avtal som sluts vid central förhandling och
som inte avser endast viss eller vissa myndigheter,

lokalt kollektivavtal avtal som sluts vid lokal förhandling eller som
avser endast viss eller vissa myndigheter.

6 § Finns fler än en lokal arbetstagarorganisation inom samma centrala
arbetstagarorganisation, fullgörs de uppgifter som enligt denna
förordning ankommer på lokal arbetstagarorganisation av ett
gemensamt samverkansorgan som den centrala arbetstagarorganisationen
bestämmer och varom myndigheten skriftligen har underrättats.

Medbestämmandeformerna A och B

7 § Om medbestämmandeform A finns föreskrifter i MBA-L respektive
MBA-Fh.

Medbestämmandeform B används inte inom denna förordnings
tillämpningsområde. Förordning (1979:1095).

Medbestämmandeform C

8 § Lokal arbetstagarorganisation får efter förhandling med
myndigheten och på de villkor och med de begränsningar som framgår av
9-14 §§ besluta i fråga om sättet att genomföra information till
berörda lokala arbetstagarorganisationer i samband med
rationalisering.

9 § Beslutanderätt enligt 8 § föreligger under förutsättning

dels att ett lokalt kollektivavtal enligt 16 § tredje strecksatsen i
MBA-L respektive 15 § tredje strecksatsen i MBA-Fh har slutits,

dels att en eller flera lokala arbetstagarorganisationer skriftligen
hos myndigheten har begärt att föreskrifterna om sådan beslutanderätt
skall tillämpas. Förordning (1979:1095).

10 § Beslutanderätt enligt 8 § utövas inom de ekonomiska och andra
ramar som har lagts fast i ett lokalt kollektivavtal enligt avsnitt II
i MBA-L respektive MBA-Fh och med beaktande i övrigt av föreskrifter i
ett centralt eller lokalt kollektivavtal. Förordning (1979:1095).

11 § Beslutanderätt enligt 8 § får utövas endast om samtliga lokala
arbetstagarorganisationer är ense om beslutet. Lokal
arbetstagarorganisation får dock avstå från att delta i visst beslut
eller viss grupp av beslut, om organisationen skriftligen anmäler
detta till myndigheten och till övriga lokala
arbetstagarorganisationer.

Enas inte de lokala arbetstagarorganisationerna om beslut enligt 8 §,
får central arbetstagarorganisation påkalla central förhandling i
ärendet. Enas därvid de centrala arbetstagarorganisationerna, gäller
deras mening som beslut enligt 8 §.

12 § Arbetstagarorganisation skall skriftligen underrätta myndigheten
om sitt beslut enligt 8 §, om inte myndigheten medger annat.

13 § Har arbetstagarorganisation fattat beslut enligt 8 §, är
myndigheten med de undantag som framgår av 14 § skyldig att rätta sig
efter beslutet. Denna skyldighet inträder den dag som anges i
beslutet, dock ej tidigare än tio arbetsdagar från den dag då
myndigheten fick ta del av beslutet, om inte myndigheten medger annan
tid.

14 § Myndighet får inte rätta sig efter beslut enligt 8 §, om
myndigheten finner att beslutet innebär

1. att åtgärd eller beslut av myndigheten skulle strida mot lag eller
annan författning,

2. att åtgärd skall vidtas av annan än myndigheten,

3. föreskrift att åtgärd skall vidtas av viss enhet eller arbetstagare
hos myndigheten, eller

4. att arbetstagare missgynnats på grund av att han tillhör eller inte
tillhör viss arbetstagarorganisation.

Övriga bestämmelser

15 § Med författning avses i 14 § 1 inte bestämmelse, som har
meddelats med stöd av 10 § första meningen allmänna verksstadgan
(1965:600), såvida inte bestämmelsen har meddelats av säkerhetsskäl.