Förordning (1978:849) med instruktion för statens planverks råd för stål- och betongnormer

SFS nr
1978:849
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1978-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:590
Upphävd
1988-07-01

1 § Statens planverks råd för stål- och betongnormer har till uppgift att
biträda verket med att utarbeta sådana regler för tillämpningen av plan-
och bygglagen (1987:10) som rör konstruktioner av stål, andra metaller
och betong. Reglerna skall utformas så att de — med de kompletteringar
som kan behövas för olika slag av speciella byggnadsverk och anläggningar
— efter fastställelse av vederbörande myndighet skall kunna tillämpas
även för konstruktioner som inte regleras genom plan- och bygglagen.
Förordning (1987:290).

2 § Rådet består av generaldirektören i planverket, som är rådets
ordförande, och högst tjugo andra ledamöter. Vid förhinder för
generaldirektören fungerar som ordförande den som generaldirektören
utser bland verkets tjänstemän.

3 § I rådet skall ingå företrädare för var och en av följande
myndigheter, nämligen fortifikationsförvaltningen, statens järnvägar,
statens vägverk, byggnadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, statens
råd för byggnadsforskning, statens vattenfallsverk och statens
provningsanstalt.

Därjämte skall tillfälle beredas Cement- och betonginstitutet,
Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer, Hyresgästernas sparkasse- och
byggnadsföreningars riksförbund, Jernkontoret, Stålbyggnadsinstitutet,
Svenska betongföreningen, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska
byggnadsentreprenörföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska
konsulterande ingenjörers förening, Svenska
metallindustriarbetareförbundet och Sveriges industriförbund att ha
var sin företrädare i rådet.

4 § Andra ledamöter av rådet än ordföranden utses av planverket för en
tid av högst tre år efter samråd med vederbörande myndighet eller
organisation.

Planverket får tillkalla särskilda sakkunniga att tillfälligt ingå som
ledamöter i rådet.