Förordning (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd

SFS nr
1978:879
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:642
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Militärledningens rådgivande nämnd har till uppgift att lämna
överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna synpunkter i viktiga
avvägnings- och planeringsfrågor samt i sådana frågor av principiell
art som rör personal, utbildning och organisation, dock inte om
frågorna rör den operativa verksamheten och underrättelsetjänsten.

Organisation

2 § Nämnden består av nio ledamöter, som utses av regeringen. Rege
ringen förordnar bland ledamöterna en ordförande och en vice
ordförande.

3 § Hos nämnden finns en sekreterare, som utses av regeringen.

Ärendenas handläggning

4 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden skall
också sammanträda, om en ledamot väcker en fråga och begär att nämnden
skall sammanträda för att behandla den.

5 § Sekreteraren svarar för att protokoll förs vid sammanträdena och
att protokollen expedieras. Nämnden beslutar i övrigt om sin
verksamhet.

6 § Nämnden har rätt att av andra myndigheter erhålla de upplysningar
och det biträde som behövs för dess verksamhet och kan lämnas av
myndigheterna.

Övriga bestämmelser

7 § Nämndens verksamhet upphör i krig och, om regeringen bestämmer
det, vid krigsfara.

8 § Innan överbefälhavaren eller en försvarsgrenschef avgör frågor av
det slag som anges i 1 § skall nämndens uppfattning inhämtas.