Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

SFS nr
1978:881
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1978-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1261
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:212

1 § Har upphävts genom förordning (1989:1003).

2 § Granskningsledare skall utfärda bevis när egendom har tagits i
förvar. Av beviset skall framgå vad som har tagits i förvar och för
vilken eller vilka fordringar detta har skett. Beviset lämnas
omedelbart till gäldenären. Kan detta inte ske sänds det till honom.

3 § Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast
placeras enligt 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210). Förordningen (2011:212).

4 § Granskningsledaren skall omedelbart återställa egendom som inte
längre skall vara kvar i förvar. Förordning (1989:1003).

5 § Förvaltningsrätten skall hålla sig underrättad om den fordran som ett
beslut om betalningssäkring avser till dess fordringen får drivas in.
Förordning (2009:1398).

6 § Har upphört genom förordning (2006:759).

7 § Skatteverket skall hålla sig underrättad om den fordran som
ett beslut om betalningssäkring avser, så länge beslutet gäller
och till dess fordringen får drivas in. Om beslutet bör hävas
helt eller delvis, skall Skatteverket göra framställning därom
hos förvaltningsrätten. Om ett beslut har hävts helt eller delvis,
skall Skatteverket underrätta Kronofogdemyndigheten.

Om beslutet avser en fordran som inte har fastställts, skall
Skatteverket genast underrätta förvaltningsrätten när talan
beträffande fordringen har väckts vid domstol eller fordringen
eller underlaget för fordringen har fastställts på annat sätt.

Om Kronofogdemyndigheten har tagit emot säkerhet för en fordran
som inte har fastställts, skall Skatteverket hålla sig
underrättad om fordringen till dess den får drivas in och upplysa
Kronofogdemyndigheten om förhållanden som är av betydelse för
säkerheten. Förordning (2009:1398).

8 § Kronofogdemyndigheten skall på begäran av granskningsledaren
biträda denne. Förordning (2006:759).

9 § Skall ett beslut om betalningssäkring enligt 9 § andra
stycket lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter inte delges innan förrättning för
verkställighet äger rum, skall Kronofogdemyndigheten anlitas
för delgivningen. Förordning (2006:759).

10 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta Skatteverket om
resultatet av verkställighet av beslut om betalningssäkring.
Underrättelse skall också lämnas när säkerhet har tagits emot
enligt 18 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter. Förordning (2003:924).

11 § Skatteverket fastställer formulär till blanketter för mål och
ärenden om betalningssäkring. Förordning (2003:924).