Lag (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.;

SFS nr
1978:882
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1978-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:891
Upphävd
1994-01-01

1 § Vid indrivning av fordran i allmänt mål får kronofogdemyndighet i
samband med att uppskov beviljas med betalning eller med viss
indrivningsåtgärd ta emot säkerhet som gäldenären eller, där
gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig att ställa.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns bestämmelser om vad som avses med
allmänt mål. Lag (1981:841).

2 § Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

Borgen skall ställas såsom för egen skuld. Om den ställs av två eller
flera personer gemensamt skall den vara solidarisk. Lag (1984:661).

3 § Kronofogdemyndigheten skall vid mottagande av säkerhet besluta
under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får
ändras, när omständigheterna föranleder därtill.

Kronofogdemyndigheten får utan hinder av att säkerhet har mottagits
vidta indrivningsåtgärd, när anledning därtill förekommer.

4 § Pant får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt
egendom.

Borgen får genast utsökas. Därvid gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om indrivning av restförd
skatt. Införsel får äga rum om det är medgivet beträffande den fordran
som säkerheten avser.

Om ett företagshypoteksbrev utgör säkerhet, får utmätning genast ske i
den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i
annan näringsverksamhet än gäldenärens. Lag (1984:661).

5 § Kronofogdemyndighetens beslut att vägra ta emot erbjuden säkerhet
eller beslut i fråga som avses i 3 § får inte överklagas.