Förordning (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statliga myndigheter

SFS nr
1978:910
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1978-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:377
Upphävd
1988-07-01

Statliga myndigheter som framställer eller låter framställa tryckta
skrifter eller andra skrifter som avses i 1 kap. 5 §
tryckfrihetsförordningen skall snarast lämna ett exemplar av varje
skrift till riksdagsbiblioteket. Från leveransskyldigheten är dock
undantagna sådana skrifter som avses i 8 § lagen (1978:487) om
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar samt skrifter
som framställs uteslutande för internt bruk inom myndigheten.