Lag (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall

SFS nr
1978:922
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1978-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1343
Upphävd
2005-01-01

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond och Svenska sällskapet för
räddning af skeppsbrutne skall vara befriade från skattskyldighet
enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Övergångsbestämmelser

2004:1343

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1978:922) om
befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall skall
upphöra att gälla vid utgången av år 2004. Den upphävda lagen
gäller dock fortfarande i de fall skattskyldighet enligt lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har inträtt före utgången
av år 2004.