Lag (1978:950) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;

SFS nr
1978:950
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller
skogsbruk och som under perioden den 1 oktober 1978-den 30 september
1979 igångsätter ny-, till- eller ombyggnad på fastighet för
användning i förvärvskällan, får vid taxering till statlig
inkomstskatt åtnjuta särskilt investeringsavdrag vid beräkningen av
nettointäkten av förvärvskällan enligt bestämmelserna i denna lag.
Investeringsavdrag får vidare åtnjutas vid beräkning av nettointäkt av
annan fastighet om fastighetsägaren under nämnda period igångsätter
ny-, till- eller ombyggnad på fastighet som är avsedd att användas i
rörelse bedriven av annan än fastighetsägaren.

Byggnadsarbete anses igångsatt när det har påbörjats på arbetsplatsen.

2 § Särskilt investeringsavdrag utgör tio procent av sådan kostnad för
byggnadsarbete enligt 1 § första stycket som nedläggs under perioden
den 1 oktober 1978-den 31 mars 1980. Kostnad anses nedlagd under denna
period om den avser arbete som har utförts på byggnad och material som
har fogats in i byggnad under perioden.

Har statsbidrag utgått för byggnadsarbetet beräknas avdraget på den
del av kostnaden som inte täcks av bidraget.

3 § Yrkande om särskilt investeringsavdrag skall framställas vid
taxeringen för det beskattningsår under vilket kostnaden har nedlagts.
Avdraget får åtnjutas högst med belopp som svarar mot skillnaden
mellan bruttointäkten och övriga avdrag i förvärvskällan.

4 § Investeringsavdrag enligt 1 § medges inte för kostnader till den
del de avser

lokaler avsedda för bostadsändamål,

bensinstation, parkeringshus eller parkeringsanläggning,

butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restaurantlokaler,

samlingslokaler eller nöjeslokaler,

sporthall eller annan idrottsanläggning.

Avdrag medges endast om den kostnad under beskattningsåret som skall
ligga till grund för beräkning av avdraget för ett och samma byggnads
arbete har uppgått till minst 10000 kronor.

5 § Investeringsavdrag enligt 1 § medges endast om den skattskyldige
företer tillfredsställande utredning om den kostnad på vilken avdrag
skall beräknas.

6 § I fråga om handelsbolag eller enkelt bolag beräknas
investeringsavdrag för bolaget.