Lag (1978:951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten;

SFS nr
1978:951
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller
skogsbruk och som under perioden den 1 oktober 1978-den 30 september
1979 igångsätter ny-, till- eller ombyggnad på fastighet för
användning i förvärvskällan, äger efter ansökan erhålla statligt
investeringsbidrag enligt bestämmelserna i denna lag.
Investeringsbidrag får vidare åtnjutas av fastighetsägare såvida denne
under nämnda period igångsätter ny-, till- eller ombyggnad på
fastighet som är avsedd att användas i rörelse bedriven av annan än
fastighetsägaren.

Byggnadsarbete anses igångsatt när det har påbörjats på arbetsplatsen.

Investeringsbidrag enligt denna lag räknas inte som skattepliktig
inkomst enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt.

2 § Investeringsbidrag får inte utgå om näringsidkaren för
beskattningsår under den period som anges i 1 § kunnat helt utnyttja
avdrag enligt lagen (1978:950) om särskilt investeringsavdrag för
vissa byggnadsarbeten. Investeringsbidrag får heller inte utgå, om
näringsidkaren för beskattningsåret helt eller delvis har åtnjutit
avdrag som nyss nämnts. Bedömningen av frågan huruvida nämnda avdrag
kunnat utnyttjas eller har åtnjutits får grundas på taxeringsnämndens
beslut.

Investeringsbidrag utgör fyra procent av sådan kostnad för
byggnadsarbete enligt 1 § första stycket som nedläggs under perioden
den 1 oktober 1978-den 31 mars 1980. Kostnad anses nedlagd under denna
period om den avser arbete som har utförts på byggnad och material som
har fogats in i byggnad under perioden.

Har statsbidrag utgått för byggnadsarbetet beräknas
investeringsbidraget på den del av kostnaden som inte täcks av
statsbidraget.

Investeringsbidrag utgår för det beskattningsår under vilket kostnad
för byggnadsarbetet har nedlagts. Det kan utgå för högst tre
beskattningsår och får inte beräknas på högre anskaffnings- eller
tillverkningskostnad än 1000000 kronor för varje beskattningsår.

3 § Investeringsbidrag utgår inte för kostnader till den del de avser

lokaler avsedda för bostadsändamål,

bensinstation, parkeringshus eller parkeringsanläggning,

butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restauranglokaler,

samlingslokaler eller nöjeslokaler,

sporthall eller annan idrottsanläggning.

Investeringsbidrag utgår endast om den kostnad under beskattningsåret
som skall ligga till grund för beräkning av bidraget för ett och samma
byggnadsarbete har uppgått till minst 10000 kronor.

4 § Ansökan om investeringsbidrag skall göras skriftligen och prövas
av riksskatteverket. Ansökningshandlingen, som skall avges på heder
och samvete, skall inges senast en månad efter det taxeringen för
beskattningsåret vunnit laga kraft.

Sökanden skall skriftligen medge att riksskatteverket får granska
sökandens räkenskaper och inhämta de uppgifter ur sökandens
självdeklaration som behövs för tillämpningen av denna lag.

Investeringsbidrag utgår endast om sökanden företer tillfredsställande
utredning om förhållande som avses i 2 § första stycket samt om den
byggnadskostnad som skall ligga till grund för beräkningen av
bidraget.

Har sökanden inte lämnat medgivande som avses i andra stycket skall
ansökan avslås.

5 § I fråga om handelsbolag eller enkelt bolag beräknas
investeringsbidrag för bolaget.

6 § Efter beslut om investeringsbidrag skall riksskatteverket
verkställa utbetalning i enlighet med beslutet.

Riksskatteverket skall omedelbart efter det att beslut i fråga om
investeringsbidrag har meddelats lämna uppgift härom till
länsstyrelsen i sökandens hemortskommun.

7 § Talan mot riksskatteverkets beslut enligt denna lag föres hos
regeringen genom besvär.

8 § Den som till ledning för myndighets beslut i fråga om utbetalning
av investeringsbidrag avgivit handling med oriktig uppgift och
därigenom föranleder utbetalning med för högt belopp är skyldig att
till statsverket återbetala vad han har erhållit för mycket.