Förordning (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

SFS nr
1978:963
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1978-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1656

1 § Denna förordning gäller egen- och familjelivräntor enligt
statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år
1974 och tjänste- och familjelivräntor enligt äldre statliga
pensionsbestämmelser. Med egenlivränta enligt SPR avses bruttobelopp
inräknat höjning enligt förordningen (1977:13) om vissa livräntor enligt
statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse
före år 1974.

2 § Livränta ändras i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken har ändrats från juli
månad året före det år då livräntan har börjat betalas ut.
Förordning (2010:1656).

3 § Vid avvägning enligt 4 § 1 mom. förordningen (1959:420) med
tillläggsbestämmelser till statens allmänna
tjänstepensionsreglemente av livränta med hänsyn till
socialförsäkringsförmåner skall sådan förmån anses utgå med så
stor del av det gällande beloppet som framkommer om detta
multipliceras med kvoten mellan prisbasbeloppet vid
avgångsårets ingång och prisbasbeloppet för juli månad året
före det år då livräntan har börjat betalas ut.
Förordning (2002:867).