Statistiska centralbyråns kungörelse (1978:97) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1978:97
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1978-03-06

Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt
3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av
vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån
beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående
bidragsbelopp skall höjas med fjorton procent fr.o.m. den 1 april 1978.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss
nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.