Förordning (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

SFS nr
1978:992
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1978-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1929
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § För underhåll av vissa bostadshus utgår lån av statsmedel
(underhållslån) enligt denna förordning.

2 § Låneverksamheten handhas av plan- och bostadsverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Organ för kommuns låneförmedling och verksamhet som sammanhänger med den
(förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen, om ej kommunen har beslutat att
låneverksamheten skall handhas av annat kommunalt organ. Förordning
(1988:311).

Förutsättningar för lån m.m.

3 § Underhållslån lämnas för åren 1979-1981 till ägare av flerfamiljshus
under förutsättning att huset har färdigställts under något av åren
1965-1975 samt att huset har uppförts med stöd av bostadslån enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) eller motsvarande äldre
bestämmelser eller att räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553)
har beviljats för huset.

Som ytterligare förutsättning för lån gäller att lägenheterna i huset är
avsedda att upplåtas med hyresrätt.

Med flerfamiljshus jämställs i den omfattning plan- och bostadsverket
föreskriver sådant småhus som uppfyller förutsättningarna i första
stycket och som är avsett att upplåtas med hyresrätt. Förordning
(1988:311).

4 § Underhållslån beviljas efter ansökan för ett kalenderår i sänder.
Lån utgår med belopp som motsvarar de av sökanden beräknade kostnaderna
för underhållsåtgärder under året i hus som tillhör sökanden och som är
avsedda att upplåtas på sätt som anges i 3 §. Lånet får dock inte
överstiga 15 kronor per kvadratmeter bostadslägenhetsyta i sökandens
samtliga i samma kommun belägna hus som uppfyller förutsättningarna i 3
§.

5 § Är låntagaren ett allmännyttigt bostadsföretag skall säkerhet för
underhållslån ställas i form av borgen av kommunen som för egen skuld.

För lån till annan än kommun eller allmännyttigt bostadsföretag skall
säkerheten utgöras av borgen som för egen skuld eller av panträtt i
fastighet eller tomträtt. Sådan borgen eller panträtt får godtas endast
om den kan antas utgöra betryggande säkerhet för lånet.

Ränta och amortering

6 § Underhållslån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen
fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

7 § Underhållslån skall amorteras från halvårsskiftet närmast efter
utbetalningsdagen. Amorteringstiden är 15 år.

8 § Ränta och amortering betalas i form av lika stora årliga annuiteter,
som beräknas efter 10 procent ränta och amorteringstiden för lånet.

Är den räntesats som fastställs enligt 6 § högre än 10 procent betalas
jämte annuiteten en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Är den
fastställda räntesatsen lägre än 10 procent minskas annuiteten med ett
belopp som svarar mot ränteskillnaden.

9 § Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Har lånet
betalats ut under månaden närmast före ett halvårsskifte, betalas ränta
för den månaden vid nästa halvårsskifte.

På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren erlägga
dröjsmålsränta efter en räntesats som med en procentenhet överstiger den
som gäller för lånet.

10 § Plan- och bostadsverket får föreskriva att vid tillämpningen av 7
och 9 §§ halvår skall omfatta annan period om sex månader än
kalenderhalvår. Förordning (1988:311).

11 § Låntagaren är skyldig att underkasta sig de ändringar i fråga om
ränta som regeringen bestämmer.

Uppsägning och övertagande av lån

12 § Länsbostadsnämnden kan säga upp lån till betalning helt eller
delvis om lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts
eller om sådant till låntagaren utlämnat lån som anges i 3 § första
stycket sägs upp.

13 § Om det eller de hus som omfattas av underhållslån övergår till ny
ägare, skall lånet sägas upp till betalning.

Omfattar underhållslånet även annat hus än sådant som övergått till ny
ägare, skall beslut om uppsägning avse den del av lånet som beräknas
belöpa på det eller de hus som har övergått till ny ägare.

Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lånet, skall nämnden
upplysa den nya ägaren om möjligheten att få lån enligt förordningen
(1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid
för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:864).

Förfarandet i låneärenden m.m.

14 § Ansökan om underhållslån skall ställas till länsbostadsnämnden och
ges in till förmedlingsorganet före den 1 juli det kalenderår som lånet
avser.

15 § Förmedlingsorganet skall vid behov lämna sökanden tillfälle att
komplettera ansökningshandlingarna och därefter sända handlingarna med
eget yttrande till länsbostadsnämnden.

16 § Länsbostadsnämnden beslutar om lån och om utbetalning av lån. I
beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet. Förordning
(1989:580).

17 § Underhållslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:580).

Övriga föreskrifter

18 § Talan mot länsbostadsnämndens beslut i fråga som avses i denna
förordning förs hos plan- och bostadsverket genom besvär.

Mot plan- och bostadsverkets beslut får talan inte föras. Förordning
(1988:311).

19 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
plan- och bostadsverket. Förordning (1988:311).

Övergångsbestämmelser

1988:311

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 13 § i
sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om huset har förvärvats före
ikraftträdandet.

1989:864

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om huset eller husen övergått
till ny ägare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya
bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren begär det och frågan om
ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.