Förordning (1978:997) om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas elle kol

SFS nr
1978:997
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1978-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1100
Upphävd
1991-07-01

1 § Statligt stöd enligt denna förordning utgår i mån av tillgång på
medel till svenska företag för prospektering efter olja, naturgas eller
kol.

Bidrag för prospektering efter olja eller naturgas utgår dock endast om
prospekteringen avses bli bedriven i Nordsjön eller angränsande
havsområden. Förordning (1984:606).

2 § Med prospektering avses åtgärder som vidtas med stöd av koncession
eller avtal för att

1. söka efter fyndighet av olja, naturgas eller kol, eller

2. vinna närmare kännedom om sådan fyndighets storlek, beskaffenhet
eller utvinningsbarhet. Förordning (1981:594).

3 § Bidrag utgår för visst prospekteringsprojekt eller förvärv av sådant
projekt med högst 50 procent av de godkända kostnaderna för projektet
eller förvärvet.

Som prospekteringskostnad räknas kostnader för

1. förvärv och vidmakthållande av undersökningsrätt,

2. seismiska och andra mätningar, provborrningar och därmed
sammanhängande verksamheter, produktionstestning samt utvärdering av
resultaten av sådana arbeten,

3. försäkringar.

Till kostnaderna för projektet får läggas även kostnad för
administration. Som kostnad för administration kan räknas högst 10
procent av de i andra stycket angivna kostnaderna. Förordning
(1982:683).

4 § Bidrag till prospektering efter olja, naturgas eller kol utgår
endast om företaget

1. beviljas koncession eller träffar avtal som ger rätt till eller rätt
att förvärva olja, naturgas eller kol, som kan komma att utvinnas, och
denna rätt står i rimligt förhållande till företagets insats samt

2. vid prospektering inom utländskt område gör sannolikt att hinder inte
kommer att möta mot att utföra en betydande del av företagets andel av
utvunnen olja eller en motsvarande mängd oljeprodukter eller av
företagets andel av utvunnet kol och att oljan eller oljeprodukterna
eller kolet kommer att kunna transporteras till Sverige. Förordning
(1981:594).

5 § Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall som villkor för
bidrag föreskrivas att

1. den olja eller motsvarande mängd oljeprodukter eller det kol, som
bidragstagaren vid utvinning inom utländskt område får utföra, tillförs
den svenska marknaden,

2. bidragstagaren, om prospekteringsprojektet helt eller delvis
överlåts, till staten erlägger ett belopp som svarar mot högst 50
procent av den vinst som därvid kan uppkomma eller förbinder sig att
erbjuda staten att före någon annan förvärva vad som överlåts på
marknadsmässiga villkor,

3. bidragstagaren på anfordran av tillsynsmyndigheten lämnar de
handlingar och det biträde som behövs för tillsynens utövande, och

4. bidragstagaren till tillsynsmyndigheten utan dröjsmål anmäler sådana
ändringar i de förhållanden som har legat till grund för bidragets
beviljande eller haft betydelse för bestämmandet av det belopp med
vilket bidrag högst kan utgå.

Som vinst vid överlåtelse av projekt eller del av projekt skall räknas
uppburen ersättning med avdrag för nedlagda kostnader och bidraget.
Avser överlåtelsen endast del av projekt, skall avdrag ske för så stor
del av kostnaderna och bidraget som svarar mot den överlåtna delen.
Förordning (1982:683).

6 § Bidrag skall i övrigt förenas med de villkor som behövs för att
tillgodose syftet med stödet.

7 § Leder projekt, för vilket bidrag har lämnats, till utvinning av
olja, naturgas eller kol, är bidragstagaren skyldig att återbetala
bidraget.

Överlåts projekt, för vilket bidrag har lämnats, och uppkommer därvid
vinst för bidragstagaren, är denne skyldig att återbetala bidraget.
Avser överlåtelsen endast del av projekt, skall så stor del av bidraget
återbetalas som svarar mot den överlåtna delen. Förordning (1981:594).

8 § Bidrag kan krävas åter, om

1. bidragstagaren genom oriktig eller vilseledande uppgift har föranlett
att bidraget beviljats,

2. bidragstagaren ej iakttar villkor som gäller för bidraget, eller

3. väsentlig ändring sker i förhållande som har legat till grund för
bidragets beviljande och ändringen ej har godkänts. Sådant godkännande
skall lämnas om ändringen beror på omständighet som bidragstagaren inte
rimligen har kunnat råda över.

9 § Skall bidrag betalas åter enligt 7 § eller krävs bidrag åter enligt
8 §, skall återbetalningsskyldigheten fullgöras inom tre år, om
regeringen ej bestämmer annat. På belopp som skall återbetalas utgår
ränta.

Återbetalningsskyldighet inträder i fall som avses i 7 § när utvinning
påbörjas eller överlåtelse sker och i fall som avses i 8 § när krav på
återbetalning har framställts till bidragstagaren.

Räntan beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar det av
riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av
fyra procentenheter. Räntan utgår från tidpunkten för
återbetalningsskyldighetens inträde.

10 § Återbetalas bidrag eller krävs bidrag åter, gäller ändå vad som har
föreskrivits med stöd av 5 §.

11 § Frågor om bidrag kan utgå till ett visst projekt, med vilket belopp
bidrag till projektet högst kan utgå och om villkoren för bidrag prövas
av regeringen. Regeringen prövar även frågor om godkännande som avses i
8 § 3.

I övrigt prövas frågor om bidrag av statens energiverk.

Ansökan hos statens energiverk om bidrag skall göras inom sex månader
från dagen för det beslut som avses i första stycket. Om det finns
särskilda skäl, får energiverket medge anstånd med ansökningens
ingivande. Ett beslut i frågor som avses i första stycket första
meningen upphör att gälla, om ansökan hos statens energiverk om bidrag
inte gjorts inom föreskriven tid eller inom den tid som medgetts av
verket. Förordning (1983:540).

12 § Ansökan om bidrag eller om godkännande som avses i 8 § 3 skall
göras skriftligen och ges in till statens energiverk. Energiverket skall
med eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen i
fall som enligt 11 § första stycket ankommer på regeringens prövning.

En ansökan om bidrag skall innehålla

1. beskrivning av projektet,

2. bedömning av projektet från teknisk och ekonomisk synpunkt,

3. redogörelse för företagets deltagande i projektet,

4. uppgift om beräknade kostnader,

5. uppgift huruvida förutsättningarna enligt 4 § kan uppfyllas,

6. underlag för fastställande av villkor enligt 5 § första stycket 1 –
2,

7. tidplan för projektet och för utbetalning av bidrag,

8. övriga omständigheter som åberopas till stöd för ansökningen.

Avser en ansökan fråga om bidrag som enligt 11 § andra stycket skall
prövas av statens energiverk, skall ansökningen innehålla även ett
arbetsprogram för projektet avseende minst det närmaste året. Förordning
(1983:540).

13 § Statens energiverk skall följa projekt för vilket bidrag har
beviljats och utöva tillsyn över att föreskrivna villkor iakttas.

Kan med anledning av en anmälan som avses i 5 § 4 eller annars ändring
behöva göras i ett tidigare meddelat beslut om det belopp med vilket
bidrag högst kan utgå, skall energiverket med eget yttrande över lämna
handlingarna i ärendet till regeringen. Förordning (1983:540).

14 § Talan mot statens energiverks beslut enligt denna förordning förs
hos regeringen genom besvär. Förordning (1983:540).