Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

SFS nr
1979:1001
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:441

1 § En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island
eller Norge och som avser faderskap till barn gäller även i Sverige.

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i
Danmark.

2 § En fastställelse av faderskap i annan form än genom dom gäller i
Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller
Norge.

3 § En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i
Sverige,

1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig
dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes
eller innan fastställelsen skedde,

2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig
fastställelse av faderskap i annan form än genom dom, såvida denna
fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra
fastställelsen skedde,

3. om det här eller utomlands pågår en rättegång angående faderskapet
som kan leda till en dom som gäller i Sverige och denna rättegång
påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan
fastställelsen skedde,

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska
rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen.

4 § Väcks vid en svensk domstol talan angående faderskapet till ett barn
men pågår redan en rättegång angående faderskapet i Danmark, Finland,
Island eller Norge, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntan
på lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

Pågår en rättegång om faderskap i Danmark, Finland, Island eller Norge,
får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet.
Lag (1990:1529).

5 § Det som sägs i 3 och 4 §§ om faderskap gäller även
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:441).