Delgivningsförordning (1979:101)

SFS nr
1979:101
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1979-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:154
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1178

Inledande bestämmelser

1 § Om delgivning skall ombesörjas av myndighet enligt delgivningslagen
(1970:428), beslutar myndigheten om sättet för delgivningen.

Myndigheten skall sträva efter att använda delgivningssätt som medför så
ringa olägenhet och kostnad som möjligt såväl för myndigheten som för
den som skall delges.

2 § Anteckning om delgivning skall göras i delgivningsförteckning eller
i dagbok, diarium, journal, register eller motsvarande förteckning. Om
anteckning ej görs i delgivningsförteckning, numreras delgivningarna
särskilt för varje mål eller ärende.

Delgivningsnumret anges på både inneliggande och utgående exemplar av
den handling som skall delges. Antecknas delgivningen i dagbok eller
motsvarande förteckning, anges även målets eller ärendets beteckning.

Myndigheten skall, om det inte är obehövligt, på en särskild blankett
anteckna de åtgärder som har vidtagits för att genomföra delgivning med
den sökte samt de omständigheter i övrigt som har betydelse för
delgivning med honom. Förordning (1985:273).

2 a § Vid genomförande av delgivning skall tillses att de åtgärder som
vidtas inte vållar den sökte eller annan onödig uppmärksamhet.
Förordning (1985:273).

Ordinär delgivning

3 § Vid ordinär delgivning sänds handlingen i vanligt brev eller
överlämnas den med bud eller på annat sätt till den sökte. Vid
handlingen fogas en blankett för delgivningskvitto samt, om det ej kan
anses obehövligt, ett kuvert i vilket delgivningskvittot kan sändas
tillbaka. På blanketten anges myndighetens namn och postadress,
handlingens delgivningsnummer samt, om det är lämpligt, kortfattad
uppgift om handlingen och uppgift om den dag när kvittot senast bör
sändas tillbaka till myndigheten. Kuvert och postkort för
delgivningskvitto skall vara försedda med anteckning att postbefordran
sker utan kostnad för avsändaren. De skall också vara försedda med
beteckningen “Delgivningskvitto”.

Om det finns skäl till det, får handlingen sändas i rekommenderad eller
assurerad försändelse eller postpaket med begäran om mottagningsbevis.
På mottagningsbeviset anges handlingens delgivningsnummer. På
försändelsen anges handlingens delgivningsnummer och, om det behövs,
begäran om förkortad liggetid vid adresspostkontoret. Om det är
påkallat, anges på försändelsen att den får kvitteras ut endast av
adressaten personligen.

Om handlingen har sänts i vanligt brev och delgivningskvittot ej har
kommit tillbaka på beräknad tid, bör myndigheten på lämpligt sätt
påminna den sökte.

3 a § Vid telefondelgivning enligt 3 § tredje stycket delgivningslagen
(1970:428) skall myndigheten på lämpligt sätt förvissa sig om att den med
vilken telefonsamtalet äger rum är identisk med den sökte samt kontrollera
tillgänglig uppgift om dennes postadress. Därefter skall innehållet i
handlingen läsas upp och handlingen sändas med post till den sökte. Om den
sökte begär det, får handlingen sändas till annan adress än hans vanliga
adress.

Myndigheten skall anteckna handlingens delgivningsnummer samt datum för
telefonsamtalet och översändandet av handlingen.
Förordning (1993:1716).

3 b § Begär en myndighet hjälp med delgivning enligt
delgivningslagen (1970:428) med någon som står under övervakning
på grund av skyddstillsyn eller villkorlig frigivning, skall
berörda tjänstemän vid Kriminalvården, om det inte är olämpligt,
medverka till att delgivningen kan ske. Överenskommelse om sådan
medverkan skall träffas i förväg. Förordning (2005:997).

Särskild postdelgivning

4 § De myndigheter som finns upptagna i bilagan till denna förordning får
anlita Posten Aktiebolag för särskild postdelgivning. Posten Aktiebolag
tillställer dessa myndigheter förteckning över de postkontor där särskild
postdelgivning kan verkställas. Förordning (1993:1716).

5 § Vid särskild postdelgivning innesluts den handling som skall delges
i ett kuvert, som på framsidan förses med uppgift om myndighetens namn
och postadress samt den söktes fullständiga namn, personnummer, yrke
eller titel samt postadress. Om särskild postdelgivning skall ske med
juridisk person som har kontor, där förvaltningen förs, anges den
juridiska personen som adressat och ställs försändelsen till kontoret.

På kuvertet skall en blankett för delgivningskvitto fästas. På
blanketten antecknas myndighetens namn och postadress samt handlingens
delgivningsnummer.

Försändelsen lämnas till postbefordran som vanligt brev. Den får inte
rekommenderas eller assureras. Ej heller får expressutdelning begäras.

Stämningsmannadelgivning

6 § Skall stämningsmannadelgivning ske och finns det någon hos
myndigheten som kan utföra sådan delgivning, bör denne i första hand
anlitas. I annat fall får myndigheten anlita polismyndighet för
delgivning.

När en polismyndighet anlitas för delgivning skall den handling som
skall delges inneslutas i ett kuvert, som på framsidan förses med
uppgift om den uppdragsgivande myndighetens namn och postadress,
handlingens delgivningsnummer samt den söktes fullständiga namn,
personnummer, yrke eller titel och postadress. Den söktes personnummer,
yrke eller titel behöver dock inte anges, om den uppdragsgivande
myndigheten inte har tillgång till sådan uppgift. Kuvertet skall
förslutas, om det inte är nödvändigt för delgivningen att det lämnas
öppet. Vid kuvertet fogas en blankett för delgivningskvitto samt den
blankett på vilken myndigheten antecknat vidtagna delgivningsåtgärder.
På blanketten för delgivningskvitto antecknas den uppdragsgivande
myndighetens namn och postadress samt handlingens delgivningsnummer.

Kuvertet och blanketterna sänds till polismyndigheten i det
polisdistrikt där delgivningen kan väntas ske. Därvid skall det anges
vilken dag delgivningen senast skall vara verkställd och redovisad till
myndigheten. Förordning (1990:1416).

7 § När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning skall
delgivningen utföras av en stämningsman som är förordnad av den
polismyndighet, till vilken handlingarna har sänts. Om det är
lämpligare får delgivningen i stället utföras av en polisman.

Polisman och den som är förordnad som stämningsman är behöriga att
genomföra delgivning i hela riket.

Om försändelsen har lämnats ut enligt 12 eller 13 § delgivningslagen
(1970:428), ombesörjer den som utför delgivningen att ett meddelande
om vem som har mottagit försändelsen genast sänds i vanligt brev till
den sökte. På delgivningskvittot antecknas vilken dag meddelandet har
avsänts.

Om den sökte uppehåller sig utanför polisdistriktet eller
delgivningen av någon annan orsak kan antas komma att ske inom ett
annat distrikt och den polismyndighet som anlitats för delgivningen
inte lämpligen själv kan fullfölja delgivningsuppdraget, överlämnas
ärendet till polismyndigheten i det andra distriktet, om inte den
uppdragsgivande myndigheten har angivit annat. Denna myndighet skall
underrättas om överlämnandet.

Vid behov bör polismyndigheter tillhandagå varandra med upplysningar
som kan underlätta delgivning. Förordning (1995:639).

8 § Stämningsmannadelgivning med den som är intagen i

– en kriminalvårdsanstalt,

– ett häkte,

– en sådan enhet som avses i 6 § första stycket lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och i 5 § lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

– ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga eller ett sådant hem som avses i
22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

bör ske genom en tjänsteman vid anstalten. Bestämmelserna i 6 §
gäller i tillämpliga delar. Delgivningshandlingarna skall
sändas till anstalten. Förordning (2006:668).

9 § Stämningsmannadelgivning med den som är intagen på allmän
sjukvårdsinrättning bör ske efter samråd med styresman eller kurator vid
inrättningen. Stämningsmannadelgivning med den som fullgör tjänstgöring
vid försvarsmakten bör ske efter samråd med hans chef.

10 § Om särskild skyndsamhet är påkallad, kan myndigheten genom telefon,
telegram, telex eller på annat liknande sätt befordra det meddelande som
skall delges till den som skall ombesörja stämningsmannadelgivningen. Om
meddelandet befordras genom telefon, skall mottagaren uppteckna
meddelandet samt kontrollera och låta skriva ut det. På utskriften anges
att den utgör ett riktigt återgivande av det telefonmeddelande som har
mottagits från myndigheten. Vid telegrafering tillämpas kungörelsen
(1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram.

Stämningsmannadelgivningen verkställs genom att meddelandet lämnas till
den sökte. Delgivningskvitto tecknas på en avskrift eller en kopia av
meddelandet.

10 a § När ett delgivningsuppdrag redovisas till den myndighet som har
begärt delgivningen, skall blanketten för vidtagna delgivningsåtgärder
återsändas till myndigheten. På blanketten eller i annat skriftligt
meddelande skall uppgift lämnas om de av stämningsmannen vidtagna
åtgärderna samt de omständigheter i övrigt som kan ha betydelse för
kommande delgivning med den sökte. Förordning (1985:273).

10 b § Framkommer vid stämningsmannadelgivning att den sökte är bosatt
på annan fastighet än den på vilken han är folkbokförd, skall den
myndighet som har begärt delgivningen underrätta den myndighet hos
vilken folkbokföringen har skett om förhållandet. Detta gäller dock inte
om folkbokföringen likväl kan antas vara riktig. Förordning (1991:782).

10 c § En domstol eller annan myndighet, som ofta anlitar en
polismyndighet för stämningsmannadelgivning, skall med lämpliga
mellanrum samråda med polismyndigheten beträffande delgivningsarbetet.
Förordning (1990:1416).

10 d § När en polismyndighet anlitas för stämningsmannadelgivning,
skall en ansökningsavgift på 250 kronor tas ut. För prövning av
ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11-14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191). Förordning (1995:418).

Kungörelsedelgivning

11 § Om myndigheten beslutar att kungörelsedelgivning skall ske, skall
dagen för beslutet antecknas i delgivningsförteckning, dagbok eller
motsvarande förteckning.

Myndigheten skall se till att ett exemplar av tidning som har anlitats
vid kungörelsedelgivning snarast möjligt tillställs myndigheten.

12 § Meddelande som avses i 17 § första stycket fjärde punkten
delgivningslagen (1970:428) anslås på anslagstavla som är avsedd för
meddelanden till dem som hyr eller annars innehar lägenhet inom
fastigheten. Saknas anslagstavla, anslås meddelandet väl synligt i
husets huvudingång. Finns flera huvudingångar till samma hus eller flera
hus på samma fastighet, anslås meddelandet i samtliga huvudingångar.

Meddelandet skickas till polismyndigheten i det polisdistrikt där
fastigheten är belägen. För att anslå meddelandet anlitas i första hand
stämningsman.

När meddelandet har anslagits, skall intyg om tiden och sättet för
anslåendet tillställas den som har begärt åtgärden.

Övriga bestämmelser

13 § Delgivning får ske på annat sätt än som anges i denna förordning,
om särskilda omständigheter föranleder det.

14 § Om ersättning till Posten Aktiebolag för särskild postdelgivning
finns det särskilda bestämmelser.

Har statlig myndighet begärt biträde i Justitiedepartementet för delgivning
av handling utom riket och behöver handlingen översättas till främmande
språk, skall översättningskostnaden betalas av departementet.

Om det i andra fall uppkommer kostnader för delgivning som sker genom
myndighets försorg eller för översättning svarar myndigheten för
kostnaderna. Förordning (2000:715).

15 § Denna förordning gäller i tillämpliga delar även när enskild på
grund av föreskrift i författning har att ombesörja delgivning utan
samband med mål eller ärende. Detsamma gäller när part, sökande eller
annan sakägare har anförtrotts av myndighet att ombesörja delgivning.

Om myndighet har anförtrott part, sökande eller annan sakägare att
ombesörja delgivning inom riket, lämnas eller sänds ett kuvert med en
bifogad blankett för delgivningskvitto och myndighetens föreläggande om
delgivning i vanligt brev till parten eller hans ombud.

16 § När delgivningskvitto eller annat bevis om delgivning kommer in
till myndigheten, granskas beviset omedelbart för kontroll av att
delgivningen har skett på behörigt sätt. Har försändelsen vid särskild
postdelgivning lämnats ut enligt 12 eller 13 § delgivningslagen
(1970:428), sänder myndigheten genast i vanligt brev ett meddelande till
den sökte om vem som har mottagit försändelsen. På delgivningskvittot
antecknas vilken dag meddelandet har avsänts.

När tidning som har anlitats vid kungörelsedelgivning kommer in till
myndigheten, kontrollerar myndigheten att annonseringen har skett inom
behörig tid och på behörigt sätt. Myndigheten ombesörjer att dagen för
annonsen antecknas på den handling som hålls tillgänglig.

När bevis om anslag kommer in till myndigheten, granskas beviset för
kontroll av att anslaget har skett på behörigt sätt.

Om hinder har mött för delgivning eller om det framgår av bevis eller
tidningsexemplar att delgivning ej har skett enligt de anvisningar som
har meddelats eller att någon annan brist i delgivningsförfarandet
föreligger, skall myndigheten utan dröjsmål vidta de åtgärder som
behövs.

17 § Formulär till delgivningskvitto samt till meddelande
enligt 3 a § första stycket, 6 § andra stycket, 9 § tredje
stycket och 12 eller 13 § delgivningslagen (1970:428)
fastställs av Domstolsverket efter samråd med
Rikspolisstyrelsen och Posten Aktiebolag. Formulär till
blankett som anges i 2 § tredje stycket fastställs av
Domstolsverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen.
Domstolsverket meddelar föreskrifter om vad en upplysning
enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen skall innehålla.
Rikspolisstyrelsen meddelar efter samråd med Tullverket
föreskrifter om vad en upplysning enligt 3 b § andra stycket
delgivningslagen skall innehålla.

Rikspolisstyrelsen meddelar allmänna råd för förfarandet när
myndigheter eller enskilda anlitar polismyndighet för
delgivning. Förordning (2001:391).

Bilaga

Förteckning över myndigheter som får anlita Posten
Aktiebolag för särskild postdelgivning (4 §
delgivningsförordningen)

Arrendenämnderna

Bolagsverket

Diskrimineringsombudsmannen

Domstolarna

Domstolsverket

Fastighetstaxeringsnämnderna

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Försäkringskassan

Hyresnämnderna

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen

Kronofogdemyndigheten

Lantmäterimyndigheterna

Länsstyrelserna

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Regeringskansliet

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden

Skatteverket

Statens va-nämnd

Sveriges geologiska undersökning
Förordning (2009:1178).

Övergångsbestämmelser

1995:1434

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.