Förordning (1979:1037) med instruktion för transportrådet

SFS nr
1979:1037
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1979-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1179
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
transportrådet.

Uppgifter

2 § Transportrådet skall, i den mån det inte ankommer på någon annan
myndighet, svara för frågor som rör trafikplaneringen, den kollektiva
persontrafikens anpassning till handikappades behov, riksfärdtjänsten,
tillämpningen av yrkestrafiklagstiftningen, den internationella
vägtrafiken, det statliga stödet till den kollektiva persontrafiken,
det regionalpolitiska transportstödet och transportstödet till
Gotlandstrafiken, taxor och turplaner för viss linjesjöfart på
Gotland, energihushållningen inom transportsektorn, ransoneringar och
andra förbrukningsregleringar av flytande bränsle för motordrift samt
den civila transportverksamheten vid beredskapstillstånd och krig.
Förordning (1984:480).

3 § Det åligger transportrådet att, i den mån det inte ankommer på
någon annan myndighet,

1. sammanställa översikter, prognoser och annat underlag inom
transportområdet samt bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering,

2. planera, samordna och följa upp energibesparande åtgärder inom
transportsektorn samt informera om sådana åtgärder,

3. svara för samordningen av den kollektiva persontrafikens anpassning
till handikappades behov,

4. bereda frågor om ersättningstrafik vid nedläggning av persontrafik
på järnväg,

5. till sådan huvudman som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap
för viss kollektiv persontrafik betala ut medel för
ersättningstrafik.

Vidare åligger det transportrådet att i enlighet med särskilda
föreskrifter eller beslut i särskilda fall

1. besluta föreskrifter som rör yrkestrafiklagstiftningen,

2. pröva frågor om tillstånd till interregional busstrafik samt
biltrafik till eller från utlandet,

3. pröva överklaganden av länsstyrelsernas beslut i ärenden om
yrkesmässig trafik, transportförmedling och biluthyrning,

4. besluta föreskrifter om bidrag till den kollektiva persontrafiken
och pröva frågor om bidrag till sådan trafik,

5. besluta föreskrifter om det regionalpolitiska transportstödet och
transportstödet till Gotlandstrafiken samt pröva frågor om dessa
stödformer,

6. pröva frågor om fastställelse av taxor i yrkesmässig trafik,

7. fastställa taxor och turplaner för viss linjesjöfart på Gotland,

8. pröva frågor om fastställelse av tilläggsavgifter i kollektiv
persontrafik,

9. besluta föreskrifter om riksfärdtjänsten samt pröva och följa upp
frågor om ersättning för denna färdtjänst. Förordning (1984:480).

4 § Transportrådet skall, i den mån det inte ankommer på någon annan
myndighet, planera och samordna ransoneringar och andra regleringar
av förbrukningen av flytande bränsle för motordrift.

Vidare skall transportrådet i enlighet med särskilda föreskrifter
eller beslut i särskilda fall besluta föreskrifter för att
ransoneringar och andra regleringar av förbrukningen skall kunna
genomföras när det är brist på flytande bränsle för motordrift.

5 § Transportrådet skall

1. i fred samordna beredskapsplanläggningen av den civila
transportverksamheten och svara för beredskapsplanläggningen av
landsvägstransporter,

2. vid beredskapstillstånd eller krig verka för att landets civila
transportresurser utnyttjas så att totalförsvarets behov tillgodoses
och att de landsvägstransporter som är nödvändiga för totalförsvaret
genomförs,

3. besluta föreskrifter i de avseenden som anges i 1 och 2.

6 § Transportrådet skall svara för vissa kanslifunktioner för buss
och taxivärderingsnämnden samt kollektivtrafiknämnden.

7 § Transportrådet skall samråda med andra berörda myndigheter i
frågor som avses i 2-6 §§.

Organisation

8 § Transportrådet leds av en styrelse som består av högst åtta
personer. I styrelsen ingår rådets generaldirektör. Denne är
ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig
myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på transportrådet.
Förordning (1985:1077).

9 § Generaldirektören är chef för transportrådet.

Inom transportrådet finns två enheter, en planeringsenhet och en
förvaltningsenhet. Varje enhet förestås av en enhetschef. En av
enhetscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.
10 § Hos transportrådet finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får transportrådet anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

11 § Till transportrådet är knutna två rådgivande delegationer.

Den ena delegationen har till uppgift att bistå transportrådet i
frågor som anges i 4 och 5 §§ och som är av större vikt. Delegationen
består av generaldirektören, som är ordförande, samt företrädare för
överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, postverket, statens
järnvägar, vägverket, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens
jordbruksnämnd, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och
arbetsmarknadsstyrelsen.

Den andra delegationen har till uppgift att bistå transportrådet i
frågor som rör riksfärdtjänsten och frågor som anges i 3 § första
stycket 3, om frågorna är av större vikt. Delegationen består av
generaldirektören, som är ordförande, samt företrädare för statens
handikappråd, handikappinstitutet, statens järnvägar, Svenska
kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, De handikappades
riksförbund och Handikappförbundens centralkommitte’. Förordning
(1984:480).

12 § Transportrådet får inom sitt verksamhetsområde inrätta
samrådsgrupper.

Arbetet i en samrådsgrupp leds av en ordförande som transportrådet
utser.

Ärendenas handläggning

13 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om transportrådets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 17,

5. frågor om skiljande från tjänster eller uppdrag eller om disciplin
ansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

14 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst två av de
övriga i 8 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:1072).

15 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter.
Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till
vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf,
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av en annan
tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
särskilda beslut.

17 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och ställföreträdaren har förhinder
fullgörs generaldirektörens åligganden av den tjänsteman som
generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller
ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder,
får inte heller vidtas utan generaldirektörens medgivande. Vad nu har
sagts gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess
regeringen bestämmer annat.

18 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 16 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på den tjänsteman till vars
uppgifter ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

En enhetschef har rätt att närvara, när ett ärende som hör till
enheten föredras av någon annan. Rätt att närvara vid en föredragning
kan i arbetsordningen eller genom särskilda beslut också ges till en
annan tjänsteman.

19 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att transportrådets befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

20 § har upphävts genom förordning (1986:1072).

21 § Generaldirektören får utan någon föredragning meddela beslut som
inte utan olägenhet kan skjutas upp till dess en föredragande kan
inställa sig.

22 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärenden hos transportrådet.

Tjänstetillsättning m.m.

23 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Övriga tjänster i lägst F 23/F 25 tillsätts av regeringen efter
anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts och annan
personal antas av transportrådet.

Förordnande för en enhetschef att vara generaldirektörens ställ
företrädare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av
generaldirektören.

24 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av rege
ringen för högst tre år.

25 § Andra ledamöter i de rådgivande delegationerna än ordföranden
förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1984:480).