Förordning (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

SFS nr
1979:1073
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1979-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:341
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 2
samt 18 §, tillämpas på talboks- och punktskriftsbiblioteket. Förordning
(1987:325).

Uppgifter

2 § Biblioteket skall i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta
för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur.
Det åligger biblioteket särskilt att

1. framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker,

2. inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till
folkbibliotek och andra.

Biblioteket skall också tillhandahålla punktskriftsböcker för
försäljning. Förordning (1984:469).

3 § I fråga om utlåning av talböcker skall biblioteket inrikta sin
verksamhet på att fungera som lånecentral för fjärrlån och depositioner.

Organisation

4 § Biblioteket leds av en styrelse som består av en ordförande och
högst sex andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

5 § Vid biblioteket finns en bibliotekschef.

6 § Inom biblioteket finns enheter för produktion, utlåning,
studielitteraturservice samt för utveckling och information och ett
kansli.

Till biblioteket är knuten en nämnd för punktskrift. För nämnden gäller
bestämmelserna i förordningen (1985:391) om talboks- och
punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd. Förordning (1985:390).

7 § Vid biblioteket finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får biblioteket anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om bibliotekets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 10,

5. frågor om skiljande från en tjänst eller ett uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som bibliotekschefen hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:940).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
bibliotekschefen.

I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
bibliotekschefen får de avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som
framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 §
andra stycket avgörs utan föredragning.

13 § Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av bibliotekschefen
eller av en särskilt förordnad föredragande. Bibliotekschefen får
närvara när ett ärende föredras av någon annan.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som
skall avgöras av styrelsen.

14 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att bibliotekets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:940).

16 § Bibliotekschefen får utan föredragning meddela beslut i ett ärende
som ankommer på honom, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas
till dess en föredragande kan inställa sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
biblioteket.

Tjänstetillsättning m.m.

18 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen förordnas av rege
ringen för högst tre år. Ett förordnande kan förlängas högst en gång, om
inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning.

Tjänsten som bibliotekschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande. Övriga tjänster tillsätts och annan personal
antas av biblioteket.

Överklagande

18 a § Om inte annat är föreskrivet får ett beslut av talboks- och
punktskriftsbiblioteket överklagas hos regeringen. Ett beslut som gäller
framställning eller utlåning av talböcker eller punktskriftsböcker får
dock inte överklagas. Förordning (1987:325).

Bisysslor m.m.

19 § Information och besked enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om bibliotekschefen.

20 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på bibliotekschefen.