Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

SFS nr
1979:1082
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:8

1 § Trots i övrigt gällande bestämmelser får länsstyrelsen, om
det behövs under eller som en följd av särskilt svåra
väderförhållanden eller liknande omständigheter, meddela lokala
trafikföreskrifter för vissa vägar eller inom vissa områden.
Föreskrifterna får innebära

1. förbud mot trafik med visst eller vissa slag av fordon, och

2. begränsning till lägre hastighet än vad som annars gäller.
Förordning (2005:8).

2 § Frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter enligt 1 § prövas
av länsstyrelsen.

3 § Ett beslut enligt 1 eller 2 § gäller omedelbart, om inte något annat
förordnas i beslutet. Beslut enligt 1 § gäller dock inte förrän de har
kungjorts.

4 § Lokala trafikföreskrifter enligt 1 § behöver inte kungöras
i länets författningssamling. De får i stället kungöras genom
att de förs in i ortstidning eller läses upp i rundradio. I den
mån det är möjligt skall föreskrifterna även märkas ut med
vägmärken.

Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om beslut att
ändra eller upphäva lokala trafikföreskrifter enligt 1 §.
Förordning (2005:8).

5 § Den som bryter mot en lokal trafikföreskrift enligt 1 § döms till
penningböter om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken eller
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Förordning
(1991:1369).