Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

SFS nr
1979:1088
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:684

Inledande bestämmelser

1 § Kommer riket i krig ska den övervakning av trafiken över
rikets gränser som ankommer på Polismyndigheten, Tullverket,
Försvarsmakten och Kustbevakningen samordnas i de avseenden
som anges i 2 §.

Är riket i krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som
riket har befunnit sig i, får regeringen föreskriva att
gränsövervakningen ska samordnas i de avseenden som anges i
2 §. Lag (2014:684).

Allmänna bestämmelser om samordnad gränsövervakning

2 § Samordning enligt denna lag skall ske av den gränsövervakning som
syftar till att förhindra

1. brott mot rikets säkerhet och annan verksamhet till fara för rikets
försvar eller säkerhet,

2. överträdelse av bestämmelserna om inresa till och utresa från
Sverige,

3. införsel till eller utförsel från riket av gods, vars befordran kan
medföra fara för rikets försvar eller säkerhet.

3 § Länsstyrelsen ansvarar för gränsövervakningen och leder
övervakningen inom sitt län, i den mån annat inte följer av
andra stycket. Gränsövervakningen ska samordnas såväl mellan
de olika gränsövervakningsorganen inom länet som i förhållande
till övervakningen i angränsande län och till andra berörda
civila och militära myndigheters verksamhet.

Inom ett område som är skyddsobjekt enligt skyddslagen
(2010:305) med anledning av att försvarsmakten har satts in
där för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige ankommer
ansvaret och ledningen för gränsövervakningen på vederbörande
befälhavare inom försvarsmakten, om regeringen inte
föreskriver annat. Lag (2010:306).

4 § Länsstyrelsen skall förordna en eller flera gränsöver
vakningschefer att utöva den omedelbara ledningen av den gränsöver
vakning som länsstyrelsen ansvarar för. Gränsövervakningschefs
verksamhetsområde bestäms av länsstyrelsen.

När befälhavare inom försvarsmakten enligt 3 § andra stycket ansvarar
för och leder gränsövervakningen, är denne gränsövervakningschef utan
särskilt förordnande. Han får överlåta åt underlydande befäl att helt
eller delvis fullgöra gränsövervakningschefs uppgifter.

5 § Den personal som ska fullgöra gränsövervakningen
(gränsövervakningspersonalen) tas ut bland polismän, särskilt
förordnade passkontrollanter, tulltjänstemän samt personal ur
Försvarsmaktens enheter enligt den organisationsplan som anges
i 11 §.

För Kustbevakningen gäller särskilda föreskrifter.
Lag (2014:684).

Gränsövervakningspersonalens befogenheter

6 § För ändamål som avses med den samordnade
gränsövervakningen får den som tillhör
gränsövervakningspersonalen (gränsövervakningsman)

1. anmoda resande eller annan person att visa pass eller annan
legitimationshandling samt att i övrigt lämna de upplysningar
och förete de handlingar som bedöms nödvändiga för
övervakningsverksamheten,

2. kontrollera varutrafik samt undersöka transportmedel och
lagerlokal eller annat utrymme som nyttjas i samband med
varutrafiken med samma befogenheter som vid tullkontroll
tillkommer tulltjänsteman enligt tullagen (2000:1281) och med
stöd därav meddelade bestämmelser. Lag (2000:1284).

7 § När beslut av Polismyndigheten eller av en polisman inte
utan fara kan avvaktas, har även annan gränsövervakningsman
polismans befogenhet att

1. gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri,
sabotage eller andra brott till fara för rikets försvar eller
säkerhet,

2. verkställa beslag, göra husrannsakan samt företa
kroppsvisitation och kroppsbesiktning vid misstanke om sådana
brott som avses i 1,

3. tillfälligt omhänderta den som enligt
utlänningslagstiftningen får tas i förvar av Polismyndigheten.

Det följer av 24 kap. 7 § andra stycket och 27 kap. 4 §
första stycket rättegångsbalken att en gränsövervakningsman
får

1. gripa den som har begått brott på vilket fängelse kan
följa och som påträffas på bar gärning eller flyende fot,
eller som är efterlyst för brott, och

2. ta föremål som då påträffas i beslag.

En gränsövervakningsman får, även om det inte finns
förutsättningar för beslag, hålla kvar gods vars befordran
skulle medföra uppenbar fara för rikets försvar eller
säkerhet.

En gränsövervakningsman, som har vidtagit någon annan åtgärd
enligt denna paragraf än kroppsvisitation eller
kroppsbesiktning, ska så skyndsamt som möjligt anmäla det
till sin förman. Förmannen ska omedelbart pröva om
tvångsmedel, som inte redan har upphört, ska bestå. Finner
förmannen att tvångsmedlet ska bestå, ska ärendet genast
överlämnas till den åklagare som ska besluta om fortsatta
åtgärder. Om Försvarsmakten, Polismyndigheten eller
Tullverket ska besluta om fortsatta åtgärder ska ärendet i
stället överlämnas dit. Lag (2014:684).

8 § Om en skärpning av kontrollen av persontrafiken till eller från
utlandet med visst transportmedel eller för viss tidrymd anses
oundgängligen nödvändig på någon plats inom länet, kan den länsstyrelse
som har ansvaret för gränsövervakningen förordna att
gränsövervakningsman får företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning på
var och en, som med sådant transportmedel eller under angiven tidrymd
ankommer till platsen från ut landet eller avreser från platsen till
utlandet. Samma befogenhet tillkommer gränsövervakningschef inom hans
verksamhetsområde.

9 § För att fullgöra tjänsteuppgift enligt denna lag får
gränsövervakningsman tillgripa våld, dock endast när tjänsteuppgiften ej
kan lösas på annat sätt. Tillgrips våld skall den lindrigaste form som
kan leda till det avsedda resultatet användas. Våld får ej brukas längre
än som är oundgängligen nödvändigt. Vid tillgripande av våld får
skjutvapen eller annat hjälpmedel användas endast i den mån det är
försvarligt med hänsyn till tjänsteuppgiftens syfte.

10 § Vad som föreskrivs i 6-9 §§ begränsar ej de befogenheter som enligt
bestämmelser i annan författning tillkommer gränsövervakningsman i
egenskap av polisman, tulltjänsteman eller krigsman tillhörande
försvarsmakten.

Förberedande åtgärder

11 § För samordnad gränsövervakning enligt denna lag ska det
för varje län finnas en organisationsplan. Den ska innehålla
föreskrifter om

1. hur verksamheten ska bedrivas,

2. vilka polismän, särskilt förordnade passkontrollanter och
tulltjänstemän som ska avdelas för verksamheten och vilka
militära enheter som ska medverka i denna,

3. hur personalen ska utbildas och utrustas,

4. vilken materiel som behövs för verksamheten och vem som
ska tillhandahålla den.

Organisationsplan upprättas och fastställs av länsstyrelsen.
Innan planen fastställs ska länsstyrelsen samråda med de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Länsstyrelsen ska sörja för personalens utbildning och i
övrigt vidta de förberedelser som krävs för att
gränsövervakningen ska kunna samordnas enligt denna lag.
Lag (2014:684).

Slutbestämmelse

12 § Under förhållanden som avses i 1 § första eller andra stycket får
regeringen genom förordning meddela de ytterligare föreskrifter om
kontroll och befogenheter vid gränsövervakning som finnes nödvändiga av
hänsyn till rikets försvar eller säkerhet.