Återlåneförordning (1979:1116);

SFS nr
1979:1116
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1979-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1071
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1269

1 § De bevis om avgiftsbetalning som krävs för återlån enligt lagen
(1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden skall vara

1. i fråga om arbetsgivaravgift, av skattemyndigheten utfärdat intyg om
betalt avgiftsbelopp,

2. i fråga om redaravgift, av sjömansskattekontoret utfärdat intyg om
betalt avgiftsbelopp,

3. i fråga om egenavgift, skattsedel på slutlig eller tillkommande skatt
samt, om det inte framgår av skattsedeln att avgiften har betalts, bevis
på inbetalningen.

Intyg enligt första stycket 1 och 2 skall utfärdas på begäran av
arbetsgivaren. Därvid skall anges till vilken fondstyrelses förvaltning
de inbetalda medlen är att hänföra. Kan medlen hänföras till fler än en
fondstyrelses förvaltning skall den fondstyrelse anges till vilkens
förvaltning större delen av medlen är att hänföra.

Ett nytt intyg om att en avgift har betalats får utfärdas endast om
arbetsgivaren gör sannolikt att det tidigare intyget har förkommit.
Förordning (1990:1269).

2 § Vid bedömande av rätt till återlån skall en avgift, som har betalts
i samband med uppbörd av skatt, anses betald det år då den skattsedel
som tar upp avgiften har utfärdats.

3 § En kreditinrättning, som lämnar ett återlån, skall ta om hand och
förvara det intyg, som har legat till grund för utlåningen. Lämnas ett
återlån på grund av en avgift, som har betalts i samband med uppbörd av
skatt, skall kreditinrättningen anteckna skattsedelns nummer och på
sedeln intyga att återlånerätten har utnyttjats.

4 § En kreditinrättning, som önskar erhålla ett lån från allmänna
pensionsfonden med anledning av ett återlån, skall göra ansökan hos den
berörda fondstyrelsen. Har återlånet beviljats under någon av de tio
första dagarna i en månad skall ansökningen ha kommit in till styrelsen
senast den tjugofemte i samma månad. I annat fall skall ansökningen ha
kommit in till styrelsen senast den tjugofemte i närmast följande månad.

Kreditinrättningen är skyldig att lämna fondstyrelsen de uppgifter om
återlånet som styrelsen begär.

5 § Om lån beviljas en kreditinrättning, skall fondstyrelsen betala ut
lånebeloppet inom två månader från den dag ansökningen om lån senast
skulle ha getts in.

6 § Kreditinrättningen skall avbetala lånet hos fondstyrelsen på den dag
i varje månad som fondstyrelsen bestämmer. Kreditinrättningen skall
betala ett belopp, som motsvarar vad som har betalats tillbaka på
återlånet senast femton dagar dessförinnan eller, om betalning ej har
skett, vad som skulle ha betalats till kreditinrättningen enligt
lånevillkoren. Har återlånet sagts upp till betalning, får
kreditinrättningens lån hos fondstyrelsen dock lösas i förtid.
Förordning (1984:499).

Övergångsbestämmelser

1984:499

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

I fråga om sådana lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning som
hänför sig till återlån beviljade före den 1 juli 1984 gäller
fortfarande 6 § i sin äldre lydelse.

1984:899

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om avgifter för år 1984 eller tidigare
år.

1986:689

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986. Intyg enligt första
stycket 1 utfärdas dock för tiden fram till den 1 januari 1987 av
länsstyrelsen. Sjömansskattekontoret skall på begäran utfärda intyg
enligt 1 § första stycket 2 även för avgifter som avser tiden från och
med den 1 januari 1985 till och med den 30 september 1986.