Förordning (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar

SFS nr
1979:1132
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1294
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:554

1 § Den nedsättning av priset på vissa livsmedel för barn under sexton
år som föreskrivs i 5 § lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m.m. gäller när barnet lider av någon av följande
sjukdomar.

Chron’s sjukdom
Fenylketonuri
Galaktosemi
Komjölksproteinintolerans
Kort tunntarm
Laktosintolerans (medfödd och sekundär)
Kronisk njurinsufficiens
Socjaproteinintolerans
Ulcerös colit
Förordning (1981:278).

2 § Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de livsmedel som
omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också ange vilka läkare som
är behöriga att förskriva sådana livsmedel. Förordning (1990:554).

3 § Bestämmelserna i 9-12 §§ förordningen (1954:735) om kostnadsfria och
prisnedsatta läkemedel m.m. skal ha motsvarande tillämpning beträffande
livsmedel som avses i denna förordning.