Lag (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering;

SFS nr
1979:1155
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § För kommunal och statlig energiplanering skall ägare av
byggnadstyperna småhus, hyreshus och övriga byggnadstyper som innehåller
bostäder lämna uppgifter enligt denna lag.

2 § Uppgifter skall lämnas om byggnads uppvärmningssätt, isolering och
därmed jämförlig omständighet som har betydelse för kommunal och statlig
energiplanering.

3 § Uppgifter enligt 2 § skall lämnas senast den 18 september 1980 på
blanketten för allmän fastighetsdeklaration.

4 § För kommunal och statlig energiplanering och annan därmed jämförlig
planering får kommun och statlig myndighet från länsstyrelsens register
över fastighetstaxeringen, förutom de uppgifter som avses i 2 §, inhämta
uppgifter om byggnads standard.

5 § har upphört att gälla genom lag (1980:256).

6 § Anvisningar om förfarandet vid länsstyrelserna och
skattemyndigheterna lämnas av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (1990:380).