Förordning (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor

SFS nr
1979:1173
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1979-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:684
Upphävd
1994-07-01

Uppgifter

1 § Delegationen för hybrid-DNA-frågor har till uppgift att genom
rådgivande verksamhet främja säkerheten vid användning av
hybrid-DNA-teknik och näraliggande tekniker och att sprida kunskap om
utvecklingen på detta område. Förordning (1987:394).

2 § Delegationen skall

följa utvecklingen inom hybrid-DNA-teknikens och näraliggande teknikers
område och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få
betydelse för samhällets tillsyn av användningen av dessa tekniker,

hålla sig underrättad om de projekt som kan anses vara förenade med
risker samt ta initiativ i frågor som rör riskklassificering och övriga
säkerhets- och skyddsfrågor,

underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt som anses vara
förenade med risker och därvid föreslå sådana försiktighetsmått eller
andra åtgärder som bedöms vara behövliga,

också i övrigt yttra sig till berörda tillsynsmyndigheter och till andra
myndigheter samt till offentliga och privata institutioner och företag i
frågor som rör riskklassificering och övriga säkerhets- och skyddsfrågor
samt informera dessa om sådana förhållanden inom det av delegationen
bevakade området som kan vara av värde för deras verksamhet,

informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade området på ett
sådant sätt att intresset för säkerhetsfrågorna upprätthålls och den
allmänna debatten stimuleras,

uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller skall
arbeta med ifrågavarande tekniker, och

anmäla till regeringen eller berörd tillsynsmyndighet om något
användningsområde eller någon planerad användning av hybrid-DNA-tekniken
eller näraliggande teknik kan ifrågasättas från etiska eller humanitära
synpunkter eller om området för samhällets tillsyn behöver utvidgas till
att omfatta andra frågor än dem som nu är föremål för offentlig
kontroll. Förordning (1987:394).

3 § Delegationen skall varje år före den 1 november till regeringen
lämna en berättelse om delegationens verksamhet under det senaste
budgetåret. Förordning (1987:394).

Organisation

4 § Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och 19
andra ledamöter.

För andra ledamöter än ordföranden och vice ordföranden skall det finnas
ersättare. Är ordföranden förhindrad att närvara, inträder vice
ordföranden i hans ställe.

Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år. Förordning
(1991:2000).

5 § Ordföranden och vice ordföranden utses särskilt av regeringen.

Fyra ledamöter skall ha särskild kunskap och erfarenhet av
grundforskning och tillämpad forskning inom sådan vetenskap som berörs
av hybrid-DNA-tekniken. Fem ledamöter skall vara riksdagsledamöter. Av
övriga ledamöter utses

en efter förslag av arbetarskyddsstyrelsen,

en efter förslag av arbetsmiljöinstitutet,

en efter förslag av socialstyrelsen,

en efter förslag av statens naturvårdsverk,

en efter förslag av medicinska forskningsrådet,

en efter förslag av naturvetenskapliga forskningsrådet,

en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och

en efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges
industriförbund gemensamt.

Vad i andra och tredje styckena sägs om utseende av ledamot äger
motsvarande tillämpning på ersättaren för en sådan ledamot. Som
ersättare för ledamot som skall vara riksdagsledamot kan dock utses även
den som enligt 3 kap. regeringsformen har utsetts till ersättare för
riksdagsledamot. Förordning (1991:2000).

6 § Inom delegationen finns de beredande och rådgivande organ
(arbetsgrupper) som delegationen bestämmer. Förordning (1987:394).

7 § Delegationen är i administrativt hänseende knuten till
arbetsmiljöinstitutet. Förordning (1988:733).

Ärendenas handläggning

8 § Ärenden avgörs av delegationen i plenum. Delegationen får dock
överlämna beslutanderätten i brådskande ärenden eller ärenden av mindre
vikt till ordföranden eller till en arbetsgrupp inom delegationen.
Förordning (1987:394).

9 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1988:733).

10 § Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om ledamot
begär att delegationen skall sammankallas, skall sådan begäran
efterkommas.

11 § Vid sammanträde med delegationen eller arbetsgrupp skall föras
protokoll.

Protokollet skall justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i
kronologisk ordning och förvaras på betryggande sätt. Förordning
(1986:843).

Övriga bestämmelser

12 § I skrivelse från delegationen till regeringen eller chef för
departementet skall anges vem som har fattat det beslut som skrivelsen
avser eller i övrigt varit närvarande vid den slutliga handläggningen av
ärendet och vem som har varit föredragande. Om någon har framfört
skiljaktig mening, skall den anges i skrivelsen eller framgå av
protokollsutdrag som bifogas.

13 § Delegationens beslut får inte överklagas.