Förordning (1979:1174) om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik

SFS nr
1979:1174
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1979-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:360
Upphävd
1987-07-01

Tillstånd enligt 3 kap. 12 § första stycket 1 arbetsmiljölagen
(1977:1160) fordras för arbetsmetod som innefattar en sådan användning
av hybrid-DNA-teknik, att användningen får anses utgöra en oprövad
inriktning av forskningen inom hybrid-DNA-området eller av den
industriella tillämpningen av tekniken.

Tillstånd ges av arbetarskyddsstyrelsen och kan förenas med villkor.

Om ansvar för den som bryter mot första stycket finns bestämmelser i 8
kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen.