Förordning (1979:1181) med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher

SFS nr
1979:1181
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1979-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1165
Upphävd
1988-01-01

Uppgifter

1 § Delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher har till
uppgift att pröva frågor om lån eller lånegarantier som har beviljats
med stöd av förordningen (1977:1123) om statligt stöd till
strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m. samt att i övrigt
fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på delegationen
i fråga om sådana lån eller lånegarantier.

Organisation

2 § Delegationen består av ordförande och två andra ledamöter, som
utses av regeringen för en tid av högst tre år.

3 § I mån av behov och tillgång på medel får delegationen anlita
utomstående för särskilda uppdrag. Delegationens beslut verkställs
av den som delegationen utser.

Ärendenas handläggning

4 § Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som
denne finner omständigheterna föranleda det.

5 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst en ytterligare
ledamot är närvarande.

Delegationen får överlåta åt ordföranden att handlägga ärenden som inte
är av sådant slag att de behöver prövas av delegationen i dess helhet.
Förordning (1986:817).

6 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på den som
delegationen bestämmer.

Ärenden som handläggs enligt 5 § tredje stycket får avgöras utan
föredragning.

Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende.

7 § Är ett ärende så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, får ordföranden besluta i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett ärende, som avgörs på
detta sätt, skall anmälas vid nästa sammanträde.

8 § Vid delegationens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet
justeras av ordföranden. Förordning (1986:817).

9 § Enligt ordförandens bestämmande får den han utser fordra in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen.

Övriga bestämmelser

10 § I skrivelser från delegationen till regeringen eller
departementschef skall anges vem som har fattat det beslut skrivelsen
avser eller i övrigt har närvarit vid den slutliga handläggningen av
ärendet och vem som har varit föredragande. Har skiljaktig mening
framkommit, skall den anges i skrivelsen eller framgå av
protokollsutdrag som bifogas.