Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.

SFS nr
1979:1184
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1979-12-20
Ändring införd
t.o m. SFS 1982:93

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt för en arbetstagare att
vara ledig från sin anställning för att utföra vissa uppdrag åt en
ideell förening eller en annan därmed jämförlig sammanslutning som
arbetstagaren tillhör.

Uppdragen skall avse en uppgift som sammanslutningen har åtagit sig
gentemot en kommun och som skall fullgöras under skoldag i grundskolan
eller på dagtid inom allmän fritidsverksamhet som anordnas för barn
och ungdomar i skolpliktig ålder i anslutning till deras skoldag.

2 § Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker en
arbetstagares rättigheter enligt denna lag.

Ledigheten

3 § En arbetstagare får vara ledig från anställningen under den tid
som behövs för uppdragen. Rätten till ledighet omfattar dock högst
nittio arbetstimmar per kalenderår. Om tjänstgöringen i en anställning
under kalenderåret kan antas bli mindre än ettusensexhundra
arbetstimmar, begränsas rätten till ledighet i motsvarande mån.

4 § Varje ledighet skall, för att få tas ut, anmälas till
arbetsgivaren minst två veckor i förväg.

5 § En arbetsgivare får vägra ledighet som överstiger tjugo
arbetstimmar per kalendermånad eller tar i anspråk mer än femton
procent av den tid som arbetstagaren kan antas tjänstgöra under
kalendermånaden.

Arbetsgivaren får vägra även annan ledighet, om denna skulle medföra
väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

6 § Vägran med stöd av 5 § får ske endast om arbetstagaren underrättas
inom en vecka efter det att ledigheten anmäldes. Underrättelse behöver
dock aldrig lämnas tidigare än en månad innan ledigheten skulle ha
börjat eller, om flera ledigheter har anmälts samtidigt, den första
ledigheten skulle ha börjat.

Anställningsskydd

7 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas av det skälet
att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet
enligt denna lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet
ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.

8 § Om en arbetstagare begär eller tar i anspråk sin rätt till
ledighet enligt denna lag, får ej av det skälet anställningsförmånerna
minskas eller arbetsförhållandena försämras för arbetstagaren i annan
mån än som följer av uppehållet i arbetet eller av en sådan tillfällig
omflyttning som är en förutsättning för att arbetsgivarens verksamhet
skall kunna fortgå på normalt sätt.

Övriga bestämmelser

9 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren
skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har
skett.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

10 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande skall 34 och
35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 §
första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om
anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan
tillämpas 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet på motsvarande sätt. Lag (1982:93).