Riksrevisionsverkets Kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;

SFS nr
1979:1211
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1979-10-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1138
Upphävd
1994-01-01

Riksrevisionsverket föreskriver att punkten 5 verkets föreskrifter
den 17 december 1975 för verkställigheten av förordningen (1975:1318)
om dröjsmålsränta på statliga fordringar skall ha nedan angivna
lydelse.

5. Enligt anvisningarna till 14 § lagen (1978:430) om mervärdeskatt
skall dröjsmålsränta inte inräknas i vederlaget.
_______

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då
kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i
Svensk författningssamling.

Den ändrade lydelsen av punkten 5 gäller dock i fråga om ränta som
erlagts efter utgången av juni månad 1979 och avser leverans efter
utgången av april månad 1979.