Förordning (1979:126) om kriskoppling

SFS nr
1979:126
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1979-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:169
Upphävd
1987-07-01

1 § Byggnadsnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen
(1976:296) om kriskoppling och de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

2 § Byggnadsnämnden får medge undantag från kravet på
regleringsanordning i 1 § lagen (1976:296) om kriskoppling, om
kostnaden för ensådan anordning är oskäligt hög med hänsyn till
byggnadens återstående användningstid eller om det på grund av
varmvattensystemets konstruktion inte kan krävas att sådan
regleringsanordning skall installeras.

Byggnadsnämnden får också medge undantag från detta krav för en viss
tid, om regleringsanordningen lämpligen bör installeras i samband med
någon annan förestående åtgärd som rör fastighetens
uppvärmningsanordning. En sådan åtgärd kan till exempel bestå i att
fastigheten skall anslutas till en fjärrvärmeanläggning eller att
fastighetens rörinstallationer skall ändras eller kompletteras.

3 § Föreskrifter om konstruktion och utförande av sådana
regleringsanordningar som avses i 1 § lagen (1976:296) om kriskoppling
samt deytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
lagen och denna förordning meddelas av statens planverk efter samråd
med överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

4 § Byggnadsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
länsstyrelsen genom besvär.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Beslut av statens planverk enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen genom besvär.