Förordning (1979:131) om beräkning av folkpension i vissa fall

SFS nr
1979:131
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:965
Upphävd
2003-01-01

Pension enligt utländsk lagstiftning likställs vid beräkning av
folkpensionsförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med
tilläggspension enligt samma lag.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1979, då kungörelsen
(1967:209) om avdrag från folkpension i vissa fall skall upphöra
att gälla.

2. Omräkning av pension med tillämpning av denna förordning får ej
medföra minskning av det pensionsbelopp som utgår vid förordningens
ikraftträdande.

Övergångsbestämmelser

2002:965

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som
avser tid före utgången av december 2002.