Förordning (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

SFS nr
1979:163
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1979-04-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:141

Inledande bestämmelser

1 § Lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande
kriminalvård i frihet ska tillämpas i förhållande till följande
stater som har tillträtt den europeiska konventionen den 30
november 1964 rörande övervakning av villkorligt dömda eller
villkorligt frigivna personer (övervakningskonventionen):
Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Estland, Frankrike,
Italien, Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Montenegro,
Nederländerna, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ukraina och Österrike.

Har en stat som anges i första stycket ställt upp begränsningar
för tillämpningen av konventionen ska motsvarande förbehåll
tillämpas i förhållande till den staten.

Lagen om internationellt samarbete rörande kriminalvård i
frihet ska med tillämpning av överenskommelsen den 26 september
1989 mellan Sverige och Thailand om samarbete rörande
verkställighet av straffrättsliga påföljder gälla även i
förhållande till Thailand. Förordning (2008:1308).

2 § Vad som föreskrivs i denna förordning om utländsk brottsmålsdom
gäller även i fråga om annat avgörande i främmande stat som har
meddelats efter rättegång i brottmål.

Verkställighet i Sverige

3 § Framställning från främmande stat om verkställighet i Sverige av
utländsk brottmålsdom som avses i 2 § första stycket 1 lagen (1978:801)
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall göras
skriftligen och vara åtföljd, i original eller bestyrkt avskrift, av
domen jämte intyg om att den får verkställas. I den mån det inte framgår
av domen skall framställningen innehålla uppgift beträffande

1. den dömdes namn, födelsetid, nationalitet och hemvist,

2. det brott som har föranlett domen med angivande av tid och plats för
brottet och övriga omständigheter kring detta samt en redogörelse för
tillämpade lagrum,

3. arten och varaktigheten av den påföljd som har ådömts genom domen med
angivande av de skäl som föranleder övervakningen och de föreskrifter
som har meddelats rörande den dömdes åligganden,

4. om domen avser frihetsberövande påföljd och villkorlig frigivning
eller annat överförande till vård utom anstalt ännu ej har ägt rum,
beräknad tidpunkt härför,

5. de begärda övervakningsåtgärdernas art och varaktighet samt
upplysningar angående den dömdes personliga förhållanden.

Handling från främmande stat som är avfattad på annat språk än danska,
engelska, norska eller svenska skall vara åtföljd av översättning till
engelska eller svenska i den mån det behövs för att prövning skall kunna
ske här i landet.

4 § Överlämnas framställning om begränsad verkställighet till
Kriminalvården, skall Kriminalvården underrätta den främmande
staten om de åtgärder som Kriminalvården vidtar på grund av
framställningen. Sedan beslut enligt 10 § lagen (1978:801) om
internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet har
vunnit laga kraft, skall särskild underrättelse härom lämnas.

Är den dömde inte medborgare i Sverige, skall Kriminalvården
före ärendets avgörande inhämta yttrande från Migrationsverket,
om det inte är uppenbart obehövligt.

Finner Kriminalvården innan ärendet har avgjorts att sådan
omständighet föreligger som avses i 4 § andra stycket 7, 8 eller
10 eller 5 § 5 lagen om internationellt samarbete rörande
kriminalvård i frihet, skall Kriminalvården omedelbart med eget
yttrande hänskjuta ärendet till regeringen.
Förordning (2005:998).

5 § Överlämnas framställning om fullständig verkställighet till
riksåklagaren, gäller vad som i 4 § föreskrivs om Kriminalvården
i tillämpliga delar i stället riksåklagaren. Denne skall även
underrätta den främmande staten om rättens avgörande i mål som
avses i 16 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete
rörande kriminalvård i frihet. Sedan domen har vunnit laga kraft,
skall särskild underrättelse härom lämnas. Förordning (2005:998).

Verkställighet utomlands

6 § Framställning om verkställighet i främmande stat av svensk dom som
avses i 2 § första stycket 2 lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet skall vara åtföljd av domen i
bestyrkt avskrift jämte lagakraftbevis. Bestämmelserna i 3 § första
stycket 1-5 gäller i tillämpliga delar även beträffande sådan
framställning.

7 § Finner en övervakningsnämnd vid handläggningen av ett
ärende, att förutsättningar finns för framställning om
verkställighet utomlands enligt lagen (1978:801) om
internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, ska
det anmälas till Kriminalvården.

Meddelar en domstol eller en övervakningsnämnd dom eller beslut
om någon åtgärd som avses i 24 § andra stycket lagen om
internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, ska en
avskrift av domen eller beslutet sändas till Kriminalvården.
Myndigheten ska se till att den främmande staten underrättas om
domen eller beslutet. Förordning (2011:141).

Särskilda bestämmelser

8 § Riksåklagaren får förordna allmän åklagare att fullgöra
uppgift som enligt lagen (1978:801) om internationellt
samarbete rörande kriminalvård i frihet eller denna förordning
skall utföras av Riksåklagaren och som avser

1. ansökan och utförande av talan hos domstol,

2. underrättelse eller annat meddelande till främmande stat.
Förordning (2001:859).

9 § Skall underrättelse eller annat meddelande enligt lagen (1978:801)
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet sändas till
Danmark, Finland, Island eller Norge, sänds handlingen direkt till
behörig myndighet i respektive stat. I annat fall överlämnas handlingen
till Justitiedepartementet som vidarebefordrar den till behörig myndighet
i den främmande staten. Förordning (2000:716).

10 § Översättning av framställning, underrättelse och annat meddelande
till främmande stat enligt lagen (1978:801) om internationellt samarbete
rörande kriminalvård i frihet ombesörjs i den mån det behövs av
Justitiedepartementet. Förordning (2000:716).