Förordning (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

SFS nr
1979:210
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1598
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller portar, dörrar, galler och grindar som
finns på fastigheter och som öppnas och stängs med maskinkraft
(maskindrivna portar), om de är avsedda att användas för personpassage
eller passage med sådana fordon som avses i fordonskungörelsen
(1972:595) eller med fordon som löper på skenor.

2 § Maskindrivna portar och tillhörande anordningar skall vara utförda
samt skötas och underhållas så att risk för olycksfall inte uppkommer.

I fråga om konstruktion och utförande i övrigt av maskindrivna portar
gäller plan- och bygglagen (1987:10) och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av den lagen. Förordning (1987:171).

3 § Maskindrivna portar får användas endast om tillstånd till detta
har lämnats enligt denna förordning.

Statens planverk får efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen
föreskriva att portar av ett visst slag får användas utan tillstånd,
om det på grund av portarnas konstruktion eller av andra orsaker är
uppenbart att det kan ske utan att kravet på säkerhet åsidosätts.

Besiktning m.m.

4 § Innan en maskindriven port tas i bruk skall den besiktas (första
besiktning). Porten skall därefter periodiskt kontrolleras genom
förnyade besiktningar (återkommande besiktning). Besiktningar utförs
av riksprovplatsen efter begäran av portens ägare.

5 § Vid första besiktning skall riksprovplatsen kontrollera att porten
har utförts på ett från säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt.
Finner riksprovplatsen därvid att porten kan godkännas, skall
riksprovplatsen genast lämna tillstånd att använda porten. Om inte
något annat följer av 8 §, gäller tillståndet för en tid av två år
räknat från sista dagen i den månad då besiktningen sker.

Har porten inte utförts på det sätt som avses i första stycket, men
kan den under kortare tid användas utan att kravet på säkerhet därmed
åsidosätts, får riksprovplatsen lämna tillstånd att använda porten på
villkor att bristen avhjälps inom viss tid.

6 § Återkommande besiktning skall ske före utgången av giltighetstiden
för tillståndet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

7 § Vid återkommande besiktning skall riksprovplatsen kontrollera att
porten hålls i ett från säkerhetssynpunkt tillfredsställande skick.
Finner riksprovplatsen att porten kan godkännas, skall riksprovplatsen
genast förlänga tillståndet. Om inte något annat följer av 8 §, skall
tillståndet förlängas med två år.

Bestämmelsen i 5 § andra stycket får tillämpas även i fråga om
återkommande besiktning.

8 § Riksprovplatsen får lämna tillstånd att använda en maskindriven
port för längre tid än två år, om det med hänsyn till att porten
används endast i begränsad omfattning, portens konstruktion eller
andra orsaker kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt.

Statens planverk får föreskriva längre tillståndstid än två år i fråga
om portar av ett visst slag.

Tillsyn m.m.

9 § Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet skall utöva tillsynen över efterlevnaden av denna
förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen. Förordning (1991:1621).

10 § Byggnadsnämnden har rätt att få tillträde till en fastighet,
byggnad eller anläggning, om det behövs för tillsyn av en maskindriven
port.

11 § Om en maskindriven port på grund av skada eller av andra orsaker
inte längre kan anses godtagbar från säkerhetssynpunkt, får
den kommunala nämnden förbjuda att porten öppnas och stängs med
maskinkraft (användningsförbud) så länge felet består. Därvid kan
nämnden föreskriva att porten skall besiktas och godkännas av
riksprovplatsen innan den på nytt får användas.

Beslut om användningsförbud har omedelbar verkan. Förordning (1991:1621).

Protokoll m.m.

12 § Vid varje besiktning skall protokoll föras. I protokollet skall
antecknas om tillstånd att använda den maskindrivna porten lämnas
eller inte. Även sådana villkor som avses i 5 § andra stycket skall
antecknas. Om tillstånd inte lämnas, skall skälet till detta anges i
protokollet. Ett exemplar av protokollet skall lämnas till portens
ägare. Protokoll från första besiktning och besiktning i fall som
anges i 11 § skall lämnas även till den kommunala nämnden. Förordning
(1991:1621).

13 § Om en maskindriven port blir godkänd skall riksprovplatsen
utfärda särskilt bevis om detta (tillståndsbevis). Tillståndets
giltighetstid skall anges i tillståndsbeviset.

Vid återkommande besiktning kan ett tidigare utfärdat bevis förses med
en anmärkning om det nya godkännandet.

Ansvar

14 § Om en maskindriven port används utan giltigt tillstånd, döms
ägaren till böter.

Besvär m.m.

15 § Riksprovplatsens eller den kommunala nämndens beslut enligt denna
förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

I fråga om överklagande av riksprovplatsens beslut finns bestämmelser
i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsuppgifter.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Beslut av statens planverk enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. Förordning (1991:1621).

Övriga bestämmelser

16 § I fråga om den kommunala nämnden rätt att ta ut avgifter för
åtgärder enligt denna förordning gäller 11 kap. 5 § plan- och bygglagen
(1987:10).

Bestämmelser om rätt för riksprovplatsen att ta ut avgift finns i lagen
(1974:896) om riksprovplatser m. m. Förordning (1991:1621).

17 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av statens planverk efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen.