Lag (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

SFS nr
1979:217
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1979-05-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:536

1 § För framställning av statistik för samhällsplanering, forskning och
allmän information samt för kontroll av folkbokföringen äger allmän
folk- och bostadsräkning rum år 1980. Räkningen genomförs av statistiska
centralbyrån med hjälp av automatisk databehandling.

Till folk- och bostadsräkningen lämnas personuppgift och bostadsuppgift
enligt denna lag. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och avse
förhållanden under den tidrymd som fastställs av statistiska
centralbyrån, därvid i fråga om bostadsuppgift samråd skall äga rum med
riksskatteverket.

2 § Personuppgift skall lämnas av den som är född år 1964 eller tidigare
och som är bosatt här i landet under den tid undersökningen avser.

Bostadsuppgift skall lämnas av den som vid tiden för undersökningen äger
här i landet belägen fastighet med byggnad i vilken finns
bostadslägenhet. Har flera byggnader som är belägna på en fastighet
samma ägare som fastigheten, lämnas bostadsuppgift gemensamt för
byggnaderna.

Vad som anges i andra stycket om ägare av byggnad gäller även den som
arrenderar fastighet på vilken det finns byggnad med bostadslägenhet och
den som innehar sådan fastighet med tomträtt.

3 § Personuppgift lämnas på personblankett, som jämte anvisningar,
fastställs av statistiska centralbyån efter samråd med datainspektionen.
Staten tillhandahåller blanketterna samt portofria svarskuvert.

Sammanboende makar får lämna personuppgifter gemensamt på en
personblankett.

Uppgifterna skrivs under av den som lämnar uppgiften. Denne svarar för
uppgifternas riktighet.

4 § Personuppgift skall innehålla följande uppgifter, nämligen

namn och personnummer,

församling och fastighetsbeteckning,

utdelnings- och ortsadress,

förvärvsarbete eller annan sysselsättning,

yrke,

namn på arbetsgivarens företag och huvudsaklig verksamhet vid
arbetsplatsen,

arbetsplatsens adress och kommuntillhörighet,

innehavare av bostaden,

hushållets storlek och sammansättning.

5 § Bostadsuppgift inhämtas från den allmänna fastighetstaxeringen 1981.
För fastighet med en bostad lämnas uppgift på
fastighetstaxeringsblankett och för fastighet med flera bostäder på
särskild lägenhetsförteckning. Uppgifterna avser

A. för fastighet med byggnad som innehåller bostadslägenhet, uppgift om

län, kommun och församling där fastigheten är belägen,

fastighetens beteckning,

ägarens namn och postadress samt

ägarekategori

B. för byggnad med bostadslägenhet, utöver uppgifterna under A., uppgift
om

byggnadsnummer,

fastighetstyp,

hustyp,

huruvida mer än hälften av byggnadens våningsyta upptas av annat än
bostad,

byggnadsår och ombyggnadsår samt

förekomst av vatten, avlopp och centralvärme

C. för varje bostadslägenhet, uppgift om

upplåtelseform,

antal bostadsrum,

antal rum som används endast till annat än bostad,

förekomsten av kök eller kokvrå, bad- eller duschrum och vattenklosett,

lägenhetsinnehavarens namn samt

lägenhetsnummer

D. för ej upplåten bostadslägenhet, uppgift om orsaken härtill.

6 § För folk- och bostadsräkningen får, förutom de uppgifter
som avses i 4 och 5 §§, inhämtas uppgifter om

fastighets tätortstillhörighet från länsstyrelsernas register
över fastighetstaxering,

koordinater för fastigheter från den statliga
lantmäterimyndigheten,

personnummer, civilstånd, kyrkobokföringsort,
kyrkobokföringsfastighet, utdelnings- och ortsadress,
samhörighetsbeteckning, medborgarskap och födelseland från
statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen,

företags namn och form, antal arbetsställen och arbetsställenas
namn, storlek, sektortillhörighet, belägenhet och
näringsgrenskod från statistiska centralbyråns centrala
företagsregister. Lag (2008:536).

7 § Statistiska centralbyrån får med hjälp av automatisk databehandling
använda ytterligare uppgifter tillsammans med uppgifterna för folk- och
bostadsräkningen för sådana statistiska ändamål som anges i 1 § endast
enligt beslut eller tillstånd som avses i datalagen (1973:289).

8 § Det åligger kommun att lämna information om folk- och
bostadsräkningen. Kommunen skall också biträda vid distributionen av
blanketterna för personuppgift och bostadsuppgift samt vid upprättandet
och insamlingen av dessa uppgifter.

Kommunen svarar för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett
skick överlämnas för fortsatt bearbetning till statistiska centralbyrån.

Kommunen skall uppdra åt särskilt granskningsorgan att handha de göromål
som avses i denna paragraf. Kommun kan tillsammans med en eller flera
andra kommuner efter samråd med statistiska centralbyrån inrätta ett
gemensamt granskningsorgan.

9 § Kommunen skall utse en granskningsledare och en ställföreträdare för
denne. Vidare skall kommunen sörja för att granskningspersonalen
utbildas för sina arbetsuppgifter.

10 § Granskningsledaren eller den som utses av denne får av
uppgiftsskyldig inhämta upplysningar rörande förhållanden som omfattas
av uppgiftsskyldigheten.

11 § Har personuppgift eller bostadsuppgift ej lämnats inom föreskriven
tid eller lämnas ej upplysningar som har begärts enligt 10 § får
granskningsledaren eller statistiska centralbyrån anmana den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Innan anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om detta kan ske utan
olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att lämna
föreskrivna uppgifter och upplysningar.

Om anmaningen ej efterkoms, kan länsstyrelsen på granskningsledarens
eller statistiska centralbyråns begäran vid vite förelägga den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Vite får ej bestämmas
under etthundra kronor eller över ettusen kronor. Fråga om utdömande av
vite avgörs av länsrätten.

Beslut om vitesföreläggande och beslut om utdömande av vite överklagas
genom besvär hos kammarrätten.

12 § Statistiska centralbyrån och kommunens granskningsorgan skall
tillse att den uppgiftsskyldige ej betungas onödigt.

13 § Folkbokföringsmyndighet har rätt att i enlighet med anvisningar
från statistiska centralbyrån ta del av personuppgift och
lägenhetsförteckning för kontroll av folkbokföringen. Sådan kontroll får
göras med hjälp av automatisk databehandling endast enligt beslut eller
tillstånd enligt datalagen (1973:289).

14 § har upphävts genom lag (1980:252).

15 § Anvisningar om förfarandet vid folkoch bostadsräkningen lämnas av
riksskatteverket och statistiska centralbyrån i vad anvisningarna rör
länsstyrelserna, de lokala skattemyndigheterna och pastorsämbetena samt
i övrigt av statistiska centralbyrån.