Jordförvärvsförordning (1979:231)

SFS nr
1979:231
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:736
Upphävd
1991-07-01

1 § Frågor om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
(förvärvstillstånd) prövas av lantbruksnämnden, om inte annat följer
av 7 eller 8 §.

2 § Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den lantbruksnämnd
inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

Avser ansökan egendom inom flera lantbruksnämnders verksamhetsområden
skall den nämnd, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd
efter samråd med de övriga nämnderna.

3 § I tillståndsärendet skall förvärvaren

1. ge in fångeshandlingen, om inte ansökan avser tillstånd till framtida
förvärv genom fång som avses i 2 § 2–4 jordförvärvslagen (1979:230)
eller på offentlig auktion enligt 17 § samma lag,

2. uppge ålder och yrkeskunskaper för jordbruk och skogsbruk, eller om
förvärvaren är bolag, stiftelse eller annan förening än
sambruksförening, förete bolagsavtal, bolagsordning, stadgar eller
motsvarande handling,

3. uppge avsikten med förvärvet och om han avser att själv bruka
egendomen och att bosätta sig på den,

4. uppge om han äger eller driver eller tidigare har ägt eller drivit
ett lantbruksföretag och om han tidigare har ansökt om
förvärvstillstånd,

5. uppge sin och överlåtarens postadresser.

Lantbruksnämnden kan för särskilt fall medge undantag från första
stycket. Förordning (1987:470).

4 § Frågor om förvärvstillstånd skall prövas utan dröjsmål. Beslut i
ärendet skall meddelas senast tre månader efter det att ansökan
gjordes, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Kan säljaren påkalla inlösen enligt 14 § jordförvärvslagen (1979:230),
skall i beslutet anges vad han därvid skall iaktta. Vägras tillstånd
till förvärv, skall beslutet delges även överlåtaren.

5 § Efter sådant förvärv som avses i 16 § jordförvärvslagen (1979:230)
skall auktionsförrättaren utan dröjsmål tillställa lantbruksnämnden en
avskrift av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen.

6 § Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 17 §
jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten samråda med
lantbruksnämnden. Detsamma gäller värderingsmän som länsstyrelsen
utser. Förordning (1981:1061).

7 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av lantbruksstyrelsen, om
egendomens värde uppenbarligen överstiger 5 000 000 kronor och bolag,
stiftelse eller annan förening än sambruksförening är förvärvare.
Förordning (1989:280).

8 § Frågor om förvärvstillstånd prövas av regeringen, om det följer av
särskilda föreskrifter att en sådan prövning skall ske av ett förvärv
eller en överlåtelse av en jordbruksfastighet.

Lantbruksstyrelsen får överlämna ett ärende till regeringens prövning,
om det finns särskilda skäl att göra detta. Förordning (1989:280).

9 § I de fall som avses i 7 § och 8 § första stycket, skall
lantbruksnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till
lantbruksstyrelsen. Om regeringen skall avgöra ett tillståndsärende
skall styrelsen, efter den ytterligare utredning som kan behövas, med
eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1989:280).

10 § Om ett åläggande som har antecknats i fastighetsboken enligt 11 §
fjärde stycket jordförvärvslagen (1979:230) återkallas, skall detta
genast anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning.

Om ett sådant åläggande har upphävts genom ett lagakraftvunnet beslut,
skall lantbruksnämnden anmäla saken till inskrivningsmyndigheten för
anteckning. Detsamma gäller om åläggandet har fullgjorts eller blivit
inaktuellt. Om ett antecknat åläggande att ansöka om fastighetsbildning
har fullgjorts, behöver anmälan dock inte göras. Förordning (1989:280).

11 § Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av
jordförvärvslagen (1979:230) finns i förköpskungörelsen (1967:873).