Förordning (1979:26) om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster

SFS nr
1979:26
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1979-01-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:290
Upphävd
2007-01-01

Det avtal angående grunderna för fördelningen av beskattningen av
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster som Sverige och Norge
undertecknade den 14 mars 1978, det till avtalet fogade protokollet
samt den överenskommelse som träffats med stöd av artikel 3 punkt 2 i
avtalet skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets,
protokollets och överenskommelsens innehåll framgår av bilagor till
denna förordning.

Bilaga 1

Bilaga 3

Artikel 5

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna
utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

Ratifikationshandlingarna utväxlades den 13 juli 1978.

Artikkel 5

1. Denne avtale skal ratifiseres, og ratifikasjonsdokumentene skal
snarest mulig utveksles i Stockholm.

Bilaga 2

Överenskommelse enligt artikel 3 punkt 2 i avtalet den 14 mars 1978
mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av
beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster

Med stöd av artikel 3 punkt 2 i ovannämnda avtal har de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna träffat följande
överenskommelse.

1. Om bolagets inkomstberäkning står i överenstämmelse med svenska
beskattningsregler skall den godtas vid taxering i Norge, såvida icke
annat föreskrives nedan.

2. Vid beskattning i Norge får inkomstberäkning ske som om avdrag ej
yrkats för föreningsavgifter, substansminskning av gruva,
koncernbidrag eller avsättning till investeringsfond, miljöfond eller
därmed jämförlig fondavsättning.

3. Belopp som enligt punkt 2 icke skall nedbringa den i Norge
skattepliktiga andelen av bolagets inkomst får i stället dragas av vid
beräkning av skattepliktig inkomst i Sverige enligt artikel 2 punkt 1
i avtalet.

4. Vid beskattning i Norge skall inkomstberäkning ske som om bolaget
ej erhållit statsbidrag på grund av lagerökning eller därmed
jämförligt statligt bidrag.

5. Belopp som enligt punkt 4 icke skall ingå i den i Norge
skattepliktiga andelen av bolagets inkomst får i sin helhet beskattas
i Sverige.

6. Vid beräkning av den inkomst som i beskattningshänseende skall
fördelas enligt artikel 1 punkterna 1-3 i avtalet skall hänsyn icke
tagas till inkomst förvärvad av A/S Bukserbåter och ej heller till
inkomst förvärvad genom bogserbåtsverksamhet eller mäklarverksamhet
bedriven i Narvik av LKAB. Sådan inkomst beskattas endast i Norge.

Stockholm den 7 december 1978

För budgetdepartementet

Ingemar Mundebo

Oslo den 15 december 1978

För Finans- og tolldepartementet

Per Kleppe

Overenskomst i henhold til artikkel 3 punkt 2 i avtalen mellom Norge
og Sverige av 14. mars 1978 om grunnsetningene for fordelingen av
beskatningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inntekter

Med hjemmel i artikkel 3 punkt 2 i ovennevnte avtale har de
kompetente myndigheter i de kontraherende stater inngått f7lgende
overenskomst:

1. Hvis selskapets beregning av inntekten er i samsvar med svenske
beskatningsregler, skal den godtas ved ligning i Norge, for så vidt
ikke noe annet er foreskrevet nedenfor.

2. Ved beskatning i Norge kan inntektsberegning skje som om fradrag
ikke var krevet for foreningskontingenter, substansminskning av gruve,
konsernbidrag eller avsetning til investeringsfond, milj7fond eller
dermed likestilt fondsavsetning.

3. Belop som i henhold til punkt 2 ikke skal redusere den andel av
selskapets inntekt som er skattepliktig i Norge, kan istedet trekkes
fra ved beregningen av den skattepliktige inn
tekt i Sverige etter artikkel 2 punkt 1 i avtalen.

4. Ved beskatning i Norge skal inntektsberegning skje som om selskapet
ikke har mottatt statsbidrag på grunn av lagerokning eller dermed
likestilt statlig bidrag.

5. Belop som i henhold til punkt 4 ikke skal inngå i den andel av
selskapets inntekt som er skattepliktig i Norge, kan i sin helhet
skattlegges i Sverige.

6. Ved beregning av den inntekt som i beskatningshenseende skal
fordeles i henhold til artikkel 1 punktene 1-3 i avtalen, skal det
ikke tas hensyn til inntekt oppebåret av A/S Bukserbåter og heller
ikke til inntekt oppebåret gjennom bukserbåtvirksomhet eller
meglervirksomhet som er drevet i Narvik av LKAB. Slik inntekt skal
bare kunne skattlegges i Norge.

Oslo den 15. desember 1978

For Finans- og tolldepartementet

Per Kleppe

Stockholm den 28. desember 1978

For budgetdepartementet

Ingemar Mundebo

Övergångsbestämmelser

2006:290

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1979:26)
om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för
fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara
Aktiebolags inkomster skall upphöra att gälla vid utgången av
år 2006. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande
tillämpas på skatter som belöper på inkomster som uppbärs före
den 1 januari 2007.