Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär (1979:277) angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv

SFS nr
1979:277
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1979-02-07
Författningen har upphävts genom
RA-FS 1991:1
Upphävd
1991-07-01

Med stöd av 23 § tredje stycket allmänna arkivstadgan (1961:590)
fastställer riksarkivet och krigsarkivet följande förteckningsplan att
gälla för arkiven hos centrala ämbetsverk. Förteckningsplanen skall även
gälla för arkiven hos de övriga myndigheter, för vilka riksarkivet är
arkivmyndighet.

Förteckningsplan

A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

Till denna huvudavdelning förs serier av myndighetens överläggnings- och
beslutsprotokoll (med bilagor), andra protokoll över sammanträden hos
myndigheten (t.ex. förhandlingsprotokoll) och föredragningslistor med
påtecknade beslut.

Hit kan också föras konferensprotokoll och förrättningsprotokoll
(protokoll över av myndigheten utförda inspektioner, inventeringar,
syner m.m.), såvida de arkivlagts för sig och bildar särskilda serier.
Sådana protokoll kan även arkivläggas som inkomna handlingar
(huvudavdelning E) eller i dossi eer (huvudavdelning F).

Till huvudavdelning A förs också koncept- och memorialprotokoll, där
sådana bevarats. Om ljudupptagningar gjorts vid sammanträden eller
konferenser, förs de likaledes hit. Även arkivexemplar av tryckta
protokoll redovisas här./n1/

//1 Protokollet finns inte med här.//