Förordning (1979:28) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m.

SFS nr
1979:28
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-01-18

För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel
m.m. för tiden den 1 juli 1978 – den 30 juni 1979 skall avgifter
erläggas i enlighet med vad nedan anges.

Avgifterna skall erläggas på tid och sätt som socialstyrelsen
bestämmer. För farmacevtiska specialiteter och diabetestest skall den
årliga avgiften utgå från och med budgetåret näst efter det då
specialiteten respektive testet registrerades till och med det då
registreringen upphör. För naturmedel och fabrikssteriliserade
engångsartiklar skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret
näst efter det då anmälan gjordes till och med det då saluföringen
upphör.

Om särskilda skäl föreligger, får socialstyrelsen beträffande
farmacevtiska specialiteter och fabrikssteriliserade engångsartiklar
medge nedsättning av eller befrielse från avgift.